Portal ZDR

155. člen

(počitek med zaporednima delovnima dnevoma)

(1) Delavec ima v obdobju 24 ur pravico do počitka, ki traja nepretrgoma najmanj 12 ur.

(2) Delavec, ki mu je delovni čas neenakomerno razporejen ali začasno prerazporejen, ima v obdobju 24 ur pravico do počitka, ki traja nepretrgoma najmanj 11 ur.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 155. člena ZDR.

V tem členu je v skladu z Direktivo 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa (UL L 299, 18.11.2003, str. 9–19) določen dnevni počitek oziroma počitek med dvema zaporednima del...

Prekrškovne sankcije

Delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost se kaznuje z, globo od 1.500 do 4.000 EUR, če delavcu ne zagotovi počitka med zaporednima delovnima dnevoma.

Za manjšega delodajalca je predpisana globa od 300 d...