Portal ZDR

118. člen

(prenehanje pogodbe o zaposlitvi na podlagi sodbe sodišča)

(1) Če sodišče ugotovi, da je prenehanje pogodbe o zaposlitvi nezakonito, vendar glede na vse okoliščine in interes obeh pogodbenih strank nadaljevanje delovnega razmerja ne bi bilo več mogoče, lahko na predlog delavca ali delodajalca ugotovi trajanje delovnega razmerja, vendar najdlje do odločitve sodišča prve stopnje, prizna delavcu delovno dobo in druge pravice iz delovnega razmerja ter delavcu prizna ustrezno denarno povračilo v višini največ 18 mesečnih plač delavca, izplačanih v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi.

(2) Višino denarnega povračila sodišče določi glede na trajanje delavčeve zaposlitve, možnosti delavca za novo zaposlitev in okoliščine, ki so privedle do nezakonitosti prenehanja pogodbe o zaposlitvi, ter upoštevaje pravice, ki jih je delavec uveljavil za čas do prenehanja delovnega razmerja.

(3) Delavec ali delodajalec lahko predlog iz prvega odstavka tega člena uveljavljata do zaključka glavne obravnave pred sodiščem prve stopnje.

(4) Sodišče določi dan prenehanja delovnega razmerja tudi v primeru, ko ena od pogodbenih strank izpodbija pogodbo o zaposlitvi, in sodišče ugotovi, da je pogodba neveljavna.

Komentar

Besedilo tega člena je v primerjavi z besedilom 118. člena ZDR spremenjeno.

V tem členu je določena sodna razveza pogodbe o zaposlitvi. Na podlagi spremembe zakona lahko sodišče razveže pogodbo o zaposlitvi v individualnem delovnem sporu, če ugotovi, da je bilo prenehanje pogodbe o zaposlitvi nezakonit...

Sodna praksa

Odškodnina po 118. členu ZDR ne zahteva zatrjevanja in dokazovanja vseh elementov odškodninskega delikta, saj tudi ne predstavlja odškodnine v primeru, če je delavcu povzročena škoda pri delu ali v zvezi z delom (primerjaj s 184. členom ZDR). Gre za odškodnino, ki pomeni odmeno oziroma nadomestilo za reintegracijo delavca...

Sodišče ugotavlja obstoj delovnega razmerja le do datuma zaposlitve za polni delovni čas pri drugem delodajalcu, delavec pa ne more zahtevati razlike med plačo, ki jo je prejemal pri prvem in drugem delodajalcu

Sodišče prve stopnje je ugotovilo, da nadaljevanje delovnega razmerja tožnika pri to...

Sodišče lahko prizna obstoj delovnega razmerja najdalj do vzpostavitve novega delovnega razmerja pri drugem delodajalcu

V primeru sodne razveze pogodbe o zaposlitvi sodišče ugotovi trajanje delovnega razmerja najdalj do odločitve sodišča prve stopnje; »najd...

Obstoj delovnega razmerja (ko ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas od polnega) se lahko prizna tudi za vmesni čas, ko ima delavec sklenjeno delovno razmerje za krajši delovni čas

V zvezi z odločitvijo o trajanju delovnega razmerja tožnice pri toženi stranki od 20. 2....

Za določitev višine odškodnine se uporabljajo določbe drugega odstavka 118. člena ZDR-1, če je bilo o sodni razvezi odločeno v času veljavnosti ZDR-1

Pritožbeno sodišče pa ugotavlja, da tožnik v pritožbi utemeljeno zatrjuje, da sodišče prve stopnje p...

Odškodnina po 118. členu ne predstavlja nadomestila za odpovedni rok ali odpravnine

Okoliščine, kot so trajanje sodnega postopka, dejstvo, da tožnik ni imel sredstev za preživljanje, da mu tožena stranka ni podala odpovedi pogodbe o zaposlitvi z odpovednim r...

Odškodnina po 118. členu pomeni odmeno oziroma nadomestilo za reintegracijo delavca k delodajalcu in s tem za izgubo zaposlitve kljub predhodni ugotovitvi nezakonite odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Odškodnina po 118. členu ZDR ne zahteva zatrjevanja in dokazovanj...

Način odpovedi pogodbe o zaposlitvi oziroma odpovedni razlog ni kriterij, ki bi utemeljeval odškodnino

Tako sodišče prve stopnje kot sodišče druge stopnje sta pri odmeri odškodnine uporabili nekatere kriterije, ki ne utemeljujejo odškodnine po 118. členu ZDR. Sodišče druge stopnje pravilno n...

Drugi odstavek 118. člena jasno določa elemente, ki jih mora sodišče upoštevati pri odmeri višine denarnega povračila

Sodišče druge stopnje je soglašalo z navedenimi ugotovitvami sodišča prve stopnje in s presojo, da so bili glede na te ugotovitve podani pogoji za sodno razvezo pogodbe o za...

Drugi odstavek 118. člena določa elemente za izračun odškodnine (trajanje delavčeve zaposlitve, možnost nove zaposlitve ter okoliščine, ki so privedle do nezakonitosti prenehanja pogodbe o zaposlitvi)

Sodišče prve stopnje je pri določitvi višine povračila sicer res zmotno upoštevalo okoli...

V primeru sodne razveze pogodbe o zaposlitvi je morebitna manjša plača pri drugem delodajalcu lahko eden od kriterijev za določitev višine odškodnine

Pravilna je odločitev tudi o višini odškodnine. ZDR v prvem odstavku 118. člena določa le zgornjo mejo odškodnine, ki jo prisodi sodišče v p...

Odškodnina po 118. členu je dohodek iz delovnega razmerja in se delavcu nakaže v neto znesku, delodajalec pa odvede ustrezne davke in prispevke

Kljub sicer pravilni odločitvi sodišča prve stopnje o višini denarnega povračila pa je bilo potrebno po uradni dolžnosti poseči v izpodbijani del sod...