Portal ZDR

27. člen

(enaka obravnava glede na spol)

(1) Delodajalec ne sme prostega dela objaviti samo za moške ali samo za ženske, razen če določen spol predstavlja bistven in odločilni pogoj za delo in je taka zahteva sorazmerna ter upravičena z zakonitim ciljem.

(2) Objava prostega dela tudi ne sme nakazovati, da daje delodajalec pri zaposlitvi prednost določenemu spolu, razen v primerih iz prejšnjega odstavka.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 25. člena ZDR.

Vsebina tega člena temelji na mednarodnih aktih, ki zavezujejo Republiko Slovenijo. Tako je objava delovnega mesta nevtralno glede na spol odraz Konvencije Mednarodne organizacije dela številka 100 o enakem plačilu delavcev in delavk za delo enake vredn...

Prekrškovne sankcije

Delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost se kaznuje z, globo od 3.000 do 20.000 EUR, če objavi prosto delovno mesto samo za moške ali ženske, pa določen spol predstavlja ne bistven in odločilen pogoj za delo in taka zahteva ni sorazmerna oziroma ni upra...