Portal ZDR

71. člen

(prepoved dela na domu)

Inšpektor ali inšpektorica za delo (v nadaljnjem besedilu: inšpektor za delo) delodajalcu prepove organiziranje ali opravljanje dela na domu, če je delo na domu škodljivo oziroma če obstaja nevarnost, da postane škodljivo za delavce, ki delajo na domu, ali za življenjsko in delovno okolje, kjer se delo opravlja, ter v primerih, ko gre za dela, ki se v skladu z 72. členom tega zakona ne smejo opravljati kot delo na domu.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 70. člena ZDR.

Delodajalec je tudi v primeru dela na domu dolžan poskrbeti tudi za varnost in zdravje pri delu na domu v skladu z določbami ZVZD-1. V primeru, da delodajalec ustrezno ne poskrbi za varnost in zdravje pri delu na domu, lahko inšpektor za delo na podlagi...