Portal ZDR

122. člen

(izvajanje pripravništva)

(1) V času trajanja pripravništva mora delodajalec pripravniku po programu zagotavljati usposabljanje za samostojno opravljanje dela.

(2) Z zakonom, drugim predpisom ali kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se določi trajanje, potek pripravništva, program, mentorstvo in način spremljanja in ocenjevanja pripravništva.

(3) Ob koncu pripravništva mora pripravnik opraviti izpit, ki je sestavni in zaključni del pripravništva in se opravlja pred iztekom pripravniške dobe.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 122. člena ZDR.

S prvim odstavkom je določena obveznost delodajalca, da delavcu – pripravniku omogoči opravljanje pripravništva, katerega namen je usposobitev za samostojno delo. V ta namen mora delodajalec določiti mentorja, ki bo delavca – pripravnika v času p...