Portal ZDR

185. člen

(varstvo v času nosečnosti in starševstva v zvezi z nočnim in nadurnim delom)

(1) Delavcu, ki neguje otroka, starega do treh let, se lahko naloži opravljanje nadurnega dela ali dela ponoči samo z njegovim predhodnim pisnim soglasjem.

(2) Delavka v času nosečnosti in še eno leto po porodu oziroma ves čas, ko doji otroka, ne sme opravljati nadurnega dela ali dela ponoči, če iz ocene tveganja zaradi takega dela izhaja nevarnost za njeno zdravje ali zdravje otroka.

(3) Enemu od delavcev – staršev, ki neguje in varuje otroka, mlajšega od sedem let ali hudo bolnega otroka ali otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo v skladu s predpisi, ki urejajo družinske prejemke, in ki živi sam z otrokom, se sme naložiti, da opravlja nadurno delo ali delo ponoči, samo z njegovim predhodnim pisnim soglasjem.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 190. člena ZDR.

V tem členu je določeno varstvo delavcev (moških in žensk) v zvezi s prepovedjo nadurnega in nočnega dela delavcem zaradi nosečnosti in starševstva. Člen vsebuje tudi določene pogoje, pod katerimi se lahko nadurno in nočno delo tem delavcem nalo...

Prekrškovne sankcije

Delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost se kaznuje z, globo od 750 do 2.000 EUR, delavcu naloži opravljanje dela v nasprotju s 185. členom.

Za manjšega delodajalca je predpisana globa od 200 do 1.000 EUR.

Za polni dostop do vsebine se je potrebno naročiti!