Portal ZDR

102. člen

(kriteriji za določitev presežnih delavcev)

(1) Delodajalec oblikuje predlog kriterijev za določitev presežnih delavcev. V soglasju s sindikatom pri delodajalcu lahko delodajalec namesto kriterijev iz kolektivne pogodbe oblikuje lastne kriterije za določitev presežnih delavcev.

(2) Pri določanju kriterijev za določitev presežnih delavcev se upoštevajo zlasti:

- strokovna izobrazba delavca oziroma usposobljenost za delo in potrebna dodatna znanja in zmožnosti,

- delovne izkušnje,

- delovna uspešnost,

- delovna doba,

- zdravstveno stanje,

- socialno stanje delavca in

- da gre za starša treh ali več mladoletnih otrok ali za edinega hranitelja družine z mladoletnimi otroki.

(3) Pri določitvi delavcev, katerih delo postane nepotrebno, imajo ob enakih kriterijih prednost pri ohranitvi zaposlitve delavci s slabšim socialnim položajem.

(4) Začasna odsotnost delavca z dela zaradi bolezni ali poškodbe, nege družinskega člana ali težje prizadetega invalida, starševskega dopusta ter nosečnosti, ne sme biti kriterij za določanje presežnih delavcev.

Komentar

Besedilo tega člena je v primerjavi z besedilom 100. člena ZDR spremenjeno.

V tem členu je na novo dodan prvi odstavek. Na podlagi 100. člena ZDR je sodna praksa zavzela stališče, da mora delodajalec upoštevati kriterije, ki jih določa kolektivna pogodba oziroma zakon in da ni dop...

Sodna praksa

V 100. členu ZDR so kriteriji za določitev presežnih delavcev našteti le primeroma. Delodajalec lahko uporabi druge kriterije ali drugačen vrstni red kriterijev, pri tem pa ni vezan na določila KP, sprejete v času veljavnosti ZDR/90. Delodajalec pa se mora predhodno o predlaganih kriterijih posvetovati s sindikati (97/1 čl...

Presoja obstoja kriterija po kolektivni pogodbi

Sodišče druge stopnje ni imelo podlage za razlaganje pojma »brezposeln«, saj se po kriteriju iz Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (KPVIZ) ne dodeljujejo točke delavcu, katerega zakonec je brezposeln, ampak...

Presoja upoštevanja kriterijev za določitev presežnih delavcev

Iz ZDR ne izhaja obveznost posvetovanja s sindikati že pred odločitvijo o ukinitvi nočne izmene kot razlogu za prenehanje potreb po delu delavcev, temveč obveznost obveščanja o tem.

Neuteme...

Presoja upoštevanja kriterijev za določitev presežnih delavcev

Sodišče prve stopnje je pravilno preverilo delovne izkušnje delavcev na sorodnih delovnih mestih, torej po naslednjem kriteriju, in ugotovilo, da je imela po tem kriteriju tožnica manj delovnih izkušenj kot primerljiva delavka, zato...