Portal ZDR

127. člen

(osnovna plača, delovna uspešnost, dodatki)

(1) Osnovna plača se določi upoštevaje zahtevnost dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi.

(2) Delovna uspešnost delavca se določi upoštevaje gospodarnost, kvaliteto in obseg opravljanja dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi.

(3) Dodatki se določijo za posebne pogoje dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, in sicer za nočno delo, nadurno delo, delo v nedeljo, delo na praznike in dela proste dneve po zakonu. Dodatki za posebne pogoje dela, ki izhajajo iz posebnih obremenitev pri delu, neugodnih vplivov okolja in nevarnosti pri delu, ki niso vsebovani v zahtevnosti dela, se lahko določijo s kolektivno pogodbo.

(4) Višina dodatkov iz prejšnjega odstavka se lahko v kolektivni pogodbi določi v nominalnem znesku ali v odstotku od osnovne plače za polni delovni čas oziroma ustrezne urne postavke.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 127. člena ZDR.

S tem členom so natančneje določene posamezne sestavine plače. Osnovo plačo je potrebno določiti ob upoštevanju zahtevnosti delovnega mesta, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi. Socialni partnerji so za posamezna tipično zahtevna d...

Sodna praksa

Tožena stranka bi tožniku zakonito znižala plačo iz naslova delovne uspešnosti le, če bi dokazala, da je bil tožnik zaradi disciplinskih kršitev pri delu manj uspešen. Ni pa zakonito znižanje plače iz naslova delovne uspešnosti le zaradi očitanih disciplinskih kršitev, saj delavcu ni mogoče izreči denarne kazni bre...