Portal ZDR

175. člen

(odločitev o disciplinski odgovornosti)

(1) Odločitev o disciplinski odgovornosti mora biti izražena v pisni obliki in vročena osebi, na katero se nanaša.

(2) Delodajalec mora odločitev o disciplinski odgovornosti obrazložiti.

Komentar

Besedilo tega člena je v primerjavi z besedilom 180. člena ZDR bistveno spremenjeno.

V tem členu je določen način odločitve o disciplinski odgovornosti delavca. O delavčevi disciplinski odgovornosti odloči delodajalec na podlagi dokazov s katerimi razpolaga. Delodajalec najprej odloči o delavčevi dis...

Sodna praksa

Neposredno sodno varstvo, brez predhodne zahteve za odpravo kršitve, je poleg primerov odpovedi pogodbe o zaposlitvi, drugih načinov prenehanja pogodbe o zaposlitvi in denarnih terjatev iz delovnega razmerja, predvideno tudi za izpodbijanje odločitve o disciplinski odgovornosti delavca. (3. odstavek 204. člena ZDR). Sodišče ...

Prekrškovne sankcije

Delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost se kaznuje z, globo od 1.500 do 4.000 EUR, če delavcu ne vroči odločitve o disciplinski odgovornosti v skladu s 175. členom.

Za manjšega delodajalca je predpisana globa od 300 do 2.000 ...