Portal ZDR

38. člen

(varovanje poslovne skrivnosti)

(1) Delavec ne sme izkoriščati za svojo osebno uporabo ali izdati tretjemu delodajalčevih poslovnih skrivnosti, ki jih kot take določi delodajalec, in ki so bile delavcu zaupane ali s katerimi je bil seznanjen na drug način.

(2) Za poslovno skrivnost se štejejo tudi podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba. Delavec je odgovoren za kršitev, če je vedel ali bi moral vedeti za tak značaj podatkov

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 36. člena ZDR.

S tem členom se varujejo podatki, ki so tako pomembni, da bi z njihovim razkritjem nepoklicani osebi nastale, ali bi očitno lahko nastale, škodljive posledice za poslovanje oziroma gospodarske koristi delodajalca. S pogodbo o zaposlitvi nastane med dela...

Sodna praksa

Presoja kršitve obveznosti varovanja poslovne skrivnosti kot razloga za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi

Revizijsko sodišče soglaša s tožnikovimi ugovori, da vsi na kakršenkoli način dostopni podatki o poslovanju družbe ne morejo predstavljati poslovne tajnosti družbe, kot to določa 6. č...

Neobstoj kršitve obveznosti varovanja poslovne skrivnosti kot razloga za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi

Za podatek, ki je predmet poslovne skrivnosti, je značilno, da je znan le določenemu omejenemu krogu ljudi. Podatek, ki je znan ali dostopen širšemu krogu, že po naravi stvari ne more vel...

Neobstoj kršitve obveznosti varovanja poslovne skrivnosti kot razloga za odškodninsko odgovornost

Pri tožeči stranki ni obstajal akt, s katerim bi bili opredeljeni podatki, ki se štejejo za poslovno skrivnost. V pogodbi o zaposlitvi se je toženec zavezal, da v času trajanja delovnega razmerja in...