Portal ZDR

111. člen

(razlogi na strani delodajalca)

(1) Delavec lahko izredno odpove pogodbo o zaposlitvi, če:

- mu delodajalec več kot dva meseca ni zagotavljal dela in mu tudi ni izplačal zakonsko določenega nadomestila plače,

- mu ni bilo omogočeno opravljanje dela zaradi odločbe pristojne inšpekcije o prepovedi opravljanja delovnega procesa ali prepovedi uporabe sredstev za delo dalj kot 30 dni in mu delodajalec ni plačal zakonsko določenega nadomestila plače,

- mu delodajalec vsaj dva meseca ni izplačeval plače oziroma mu je izplačeval bistveno zmanjšano plačo,

- mu delodajalec dvakrat zaporedoma ali v obdobju šestih mesecev ni izplačal plače ob zakonsko oziroma pogodbeno dogovorjenem roku,

- delodajalec zanj tri mesece zaporedoma ali v obdobju šestih mesecev ni v celoti plačal prispevkov za socialno varnost,

- delodajalec ni zagotavljal varnosti in zdravja delavcev pri delu in je delavec od delodajalca predhodno zahteval odpravo grozeče neposredne in neizogibne nevarnosti za življenje ali zdravje,

- mu delodajalec ni zagotavljal enake obravnave v skladu s 6. členom tega zakona,

- delodajalec ni zagotovil varstva pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali trpinčenjem na delovnem mestu v skladu s 47. členom tega zakona.

(2) Pred izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi mora delavec delodajalca pisno opomniti na izpolnitev obveznosti in o kršitvah pisno obvestiti inšpektorat za delo. Če delodajalec v roku treh delovnih dni po prejemu pisnega opomina ne izpolni svoje obveznosti iz delovnega razmerja oziroma ne odpravi kršitve, lahko delavec izredno odpove pogodbo o zaposlitvi v nadaljnjem 30-dnevnem roku iz drugega odstavka 109. člena tega zakona.

(3) Delavec je v primeru odpovedi zaradi ravnanj iz prvega odstavka tega člena upravičen do odpravnine, določene za primer redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov, in do odškodnine najmanj v višini izgubljenega plačila za čas odpovednega roka.

Komentar

Besedilo tega člena je v primerjavi z besedilom 112. člena ZDR spremenjeno.

V tem členu so navedeni razlogi na podlagi katerih lahko delavec izredno odpove pogodbo o zaposlitvi in postopek, ki ga mora delavec izvesti, da se šteje, da je bila pogodba o zaposlitvi zakonito odpovedana. V primerjavi z do sedan...

Sodna praksa

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi (delavca) brez predhodnega pisnega opomina delodajalca na izpolnitev obveznosti in pisnega obvestila inšpektorja za delo skladno s 1. odstavkom 112. člena ZDR se šteje za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Zato je potrebno upoštevati odpovedni rok, v katerem bi delavec moral opravljati del...

Če delavec v času odpovednega roka (odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga) poda izredno odpoved o zaposlitvi, ki je zakonita, mu pripadata tako odpravnina kot tudi odškodnina v višini izgubljenega plačila za čas odpovednega roka

Tožena stranka v pritožbi navaja, da je predhodno podala tožnici odpoved pogodbe o zaposlit...

Prekrškovne sankcije

Delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost se kaznuje z, globo od 3.000 do 20.000 EUR, če odpove pogodbo o zaposlitvi v nasprotju z določbami 112., 114., 115. in 116. člena.

Za manjšega delodajalca je predpisana globa od 1.500 do...

Strokovna praksa

Izredna odpoved delavca v primeru neplačila prispevkov za socialno varnost (peta alineja prvega odstavka 111. člena)

V praksi se je pojavilo vprašanje, ali lahko delavec zaradi neplačila prispevkov za socialno varnost tri mesece zaporedoma ali v obdobju šestih mesecev izredno odpove pogodbo o zapo...