Portal ZDR

79. člen

(splošno)

(1) Pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas, preneha veljati brez odpovednega roka s potekom časa, za katerega je bila sklenjena, oziroma ko je dogovorjeno delo opravljeno ali s prenehanjem razloga, zaradi katerega je bila sklenjena.

(2) Pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas, lahko preneha, če se pred potekom časa po prejšnjem odstavku o tem sporazumeta pogodbeni stranki ali če nastopijo drugi razlogi za prenehanje pogodbe o zaposlitvi v skladu s tem zakonom.

(3) Delavec, ki mu preneha pogodba o zaposlitvi za določen čas po prvem odstavku tega člena, ima pravico do odpravnine. Pravice do odpravnine iz prejšnjega stavka nima delavec v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, če gre za nadomeščanje začasno odsotnega delavca, v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas za opravljanje sezonskega dela, ki traja manj kot tri mesece v koledarskem letu, ter v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas za opravljanje javnih del oziroma prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je bila sklenjena zaradi vključitve v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v skladu z zakonom.

(4) Osnova za odmero odpravnine je povprečna mesečna plača delavca za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi za določen čas.

(5) V primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je sklenjena za eno leto ali manj, ima delavec pravico do odpravnine v višini 1/5 osnove iz prejšnjega odstavka. Če je pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena za več kot eno leto, ima delavec ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi pravico do odpravnine v višini iz prejšnjega stavka, povečane za sorazmerni del odpravnine iz prejšnjega stavka za vsak mesec dela.

(6) Če delavec po prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas pri istem delodajalcu nepretrgoma nadaljuje z delom na podlagi sklenjene druge pogodbe o zaposlitvi za določen čas, se odpravnina izplača za ves čas zaposlitve za določen čas ob prenehanju zadnje pogodbe o zaposlitvi za določen čas pri tem delodajalcu. V tem primeru ne velja omejitev iz petega odstavka 55. člena tega zakona.

(7) Delavec nima pravice do odpravnine po tretjem oziroma petem odstavku tega člena v primeru, ko delavec in delodajalec v času trajanja ali po poteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas skleneta pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas oziroma če delavec nadaljuje z delom na podlagi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas ali če delavec ne sklene pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas za ustrezno delo, ki mu ga je ponudil delodajalec po poteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas.

Komentar

Besedilo tega člena je v primerjavo z besedilom 77. člena ZDR bistveno spremenjeno, in sicer so dodani novi 3., 4., 5. in 6. odstavek.

V tem členu so urejena vprašanja, ki se nanašajo na prenehanje pogodbe o zaposlitvi, ki je bila sklenjena za določen čas. Določba tega člena se tesno navezuje na dolo...

Sodna praksa

PZ, sklenjena za določen čas, preneha veljati po samem zakonu brez odpovednega roka s potekom časa, za katerega je bila sklenjena in posebna pisna odpoved PZ ni potrebna. Ker je bila PZ za določen čas sklenjena za čas veljavnosti delovnega dovoljenja, je po samem zakonu prenehala veljati s potekom časa za katerega je ...

Presoja pravica do odpravnine ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas po ZDR in ZDR-1

Tožnikom je delovno razmerje pri toženi stranki prenehalo zaradi poteka časa, za katerega so imeli sklenjene pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Tožena stranka je tožnike pisno obvestila, da jim po...

Prekrškovne sankcije

Delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost se kaznuje z, globo od 3.000 do 20.000 EUR, če delavcu, ki mu preneha pogodba o zaposlitvi ne izplača odpravnine.

Za manjšega delodajalca je predpisana globa od 1.500 do 8.000 EUR....

Strokovna praksa

V zvezi s pravico do odpravnine ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas so bila s strani prakse po uveljavitvi ZDR-1 izpostavljena številna vprašanja. Glede dveh sklopov vprašanj se je poenotila Strokovna delovna skupina za spremljanje izvajanja ZDR-1, na druga pa odgovarja MDDSZ....

Možnost sklenitve ene pogodbe o zaposlitvi za določen čas na podlagi več razlogov, ki upravičujejo sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, in pravica do odpravnine v takem primeru

V praksi se je navedeno vprašanje postavljalo predvsem glede ureditve razlogov predaje dela in nadomeščanj...

Določitev osnove za odmero odpravnine ob izteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas pri delavcu, ki je zaposlen manj kot tri mesece, oziroma pri delavcu, ki je v času trajanja zaposlitve za določen čas zaradi opravičene odsotnosti z dela v zadnjih treh mesecih efektivno opravljal delo le krajše obdobje

Določitev osnov(-e) in višine odpravnin(-e) v primeru več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas

Stališče MDDSZ je, da se v primeru, ko delavec po prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas pri istem delodajalcu nepretrgoma nadaljuje z delom na podlagi sklenjene druge pogodbe o zapo...

Določitev osnove za odpravnino ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas s krajšim delovnim časom

V skladu s četrtim odstavkom 79. člena ZDR-1 osnovo za odmero odpravnine ob izteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas predstavlja povprečna mesečna plača delavca za polni delovni čas ...

Izjeme od upravičenosti do odpravnine v skladu s sedmim odstavkom 79. člena ZDR-1

Pravice do odpravnine ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas med drugim v skladu s sedmim odstavkom 79. člena ZDR-1 nima delavec v primeru, ko delavec in delodajalec v času trajanja ali po poteku pogodbe ...