Portal ZDR

2. člen

(urejanje delovnih razmerij)

(1) Če ni s posebnim zakonom drugače določeno, ureja ta zakon tudi delovna razmerja delavcev, zaposlenih v državnih organih, v lokalnih skupnostih in v zavodih, drugih organizacijah ter zasebnikih, ki opravljajo javno službo.

(2) Ta zakon ureja tudi delovna razmerja mobilnih delavcev, če ni glede delovnega časa, nočnega dela, odmorov in počitkov drugače določeno s posebnim zakonom.

(3) Ta zakon se uporablja tudi za delovna razmerja pomorščakov, razen za vprašanja, ki so drugače določena v posebnem zakonu.

Komentar

Besedilo tega člena, z izjemo novega tretjega odstavka, je enako besedilu 2. člena ZDR.

ZDR-1 velja za vse zaposlene v Republiki Sloveniji. Temeljni namen ZDR-1 je urejanje razmerij med delavcem in delodajalcem, ki nastanejo na podlagi pogodbe o zaposlitvi. Delovna razmerja se sklepajo v različnih sektorjih...

Sodna praksa

Uporaba ZDR

Zakon o javnih uslužbencih (ZJU) kot lex specialis ne določa, da se pri odločanju o premestitvi zaradi delovnih potreb uporabljajo postopkovne določbe ZUP, zato velja ureditev, kot jo določa ZDR. Glede sklepanja, veljavnosti, prenehanja in drugih vprašanj pogodbe o zaposlitvi se po do...