Portal ZDR

64. člen

(opravljanje javnih del)

(1) Brezposelna oseba, ki je vključena v javna dela, sklene pogodbo o zaposlitvi z delodajalcem – izvajalcem javnih del.

(2) Pogodba o zaposlitvi se sklene upoštevaje posebnosti, določene z zakonom, ki ureja trg dela.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 63. člena ZDR.

Pogodba o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del je atipična pogodba o zaposlitvi, ki je tesno povezana z ukrepi države v okviru opravljanja dela brezposelnih oseb oziroma aktivne politike zaposlovanja. Pogodba o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih de...

Sodna praksa

Brezposelni osebi lahko delodajalec zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz delovnega razmerja izredno odpove pogodbo o zaposlitvi, sklenjeno zaradi opravljanja javnih del. (Višje delovno in socialno sodišče - sodba in sklep Pdp 968/2005)

Brezposelni osebi, ki je vključena v javna dela, pri...

Časovna omejitev sklepanja pogodb o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del

Vključitev v javna dela je glede na navedeno pravno podlago zakonit razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Glede na to, da Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB) sicer omejuj...