Portal ZDR

50. člen

(sprememba pogodbe v primerih odpovedi s strani delodajalca)

Če delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi iz razlogov iz prve, druge in četrte alineje prvega odstavka 89. člena tega zakona in istočasno ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za nadaljevanje dela delavca pod spremenjenimi pogoji ali na drugem delu, se nova pogodba o zaposlitvi sklene v skladu z določbami 91. člena tega zakona.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 48. člena ZDR

Ta člen določa ravnanje delodajalca po tem, ko odpove pogodbo o zaposlitvi iz rednih odpovednih razlogov, razen iz krivdnih razlogov ter neuspešno opravljenega poskusnega dela. Delodajalec bo moral po tem členu ravnati v primeru, ko bo odpovedal pogodbo...