Portal ZDR

171. člen

(pravica do odsotnosti z dela zaradi izobraževanja)

(1) Delavec, ki se izobražuje, izpopolnjuje ali usposablja v skladu s prejšnjim členom, kot tudi delavec, ki se izobražuje, izpopolnjuje ali usposablja v lastnem interesu, ima pravico do odsotnosti z dela zaradi priprave oziroma opravljanja izpitov.

(2) Če s kolektivno pogodbo, pogodbo o zaposlitvi ali posebno pogodbo o izobraževanju pravica iz prejšnjega odstavka ni podrobneje določena, ima delavec pravico do odsotnosti z dela ob dnevih, ko prvič opravlja izpite.

(3) Če se delavec izobražuje, izpopolnjuje ali usposablja v skladu s prejšnjim členom, ima pravico do plačane odsotnosti z dela po prejšnjem odstavku.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 173. člena ZDR.

V tem členu je določena pravica do odsotnosti z dela zaradi izobraževanja. Določeni so minimalni delovnopravni standardi glede trajanja odsotnosti z dela zaradi izobraževanja, kot tudi glede pravice do nadomestila plače za čas take odsotnosti. Ugod...