Portal ZDR

115. člen

(starši)

(1) Delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi delavki v času nosečnosti ter delavki, ki doji otroka do enega leta starosti, in staršem, v času, ko izrabljajo starševski dopust v strnjenem nizu v obliki polne odsotnosti z dela in še en mesec po izrabi tega dopusta.

(2) V času in v primerih iz prejšnjega odstavka delodajalec ne sme opraviti nobenega ravnanja, ki je sicer potrebno za odpoved pogodbe o zaposlitvi oziroma za zaposlitev novega delavca.

(3) Delavcem v času iz prvega odstavka tega člena ne more prenehati delovno razmerje zaradi odpovedi delodajalca.

(4) Če delodajalec ob izreku odpovedi oziroma v času odpovednega roka ne ve za nosečnost delavke, velja posebno pravno varstvo pred odpovedjo, če delavka takoj oziroma v primeru ovir, ki niso nastale po njeni krivdi, takoj po njihovemu prenehanju, vendar ne po izteku odpovednega roka, obvesti delodajalca o svoji nosečnosti, kar dokazuje s predložitvijo zdravniškega potrdila.

(5) Ne glede na določbe prvega in tretjega odstavka tega člena delodajalec lahko odpove pogodbo o zaposlitvi in delavcu lahko preneha delovno razmerje, po predhodnem soglasju inšpektorja za delo, če so podani razlogi za izredno odpoved ali zaradi uvedbe postopka za prenehanje delodajalca. Podani razlogi za izredno odpoved ali zaradi uvedbe postopka za prenehanje delodajalca.

Komentar

Besedilo tega člena je v primerjavi besedilom 115. člena ZDR spremenjeno.

Tudi starši uživajo posebno varstvo v zvezi z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. V tem členu je urejeno varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi v času nosečnosti, ves čas ko delavka doji otroka, ter v času izrabe starševskega ...

Sodna praksa

Za delodajalca je bilo pri odločitvi o odpovedi pogodbe o zaposlitvi tožnici zaradi redne likvidacije družbe pomembno le dejstvo, da je pred samo odpovedjo pridobil soglasje inšpektorja. V konkretnem primeru v obliki odločbe s klavzulo pravnomočnosti. Sodišče prve stopnje ima prav, da na zakonitost odpovedi ne more vplivat...

Za pravico do posebnega varstva pred odpovedjo mora delavka pred uveljavitvijo te pravice delodajalca o tem (določno) obvestiti

Tožnica je ob vročitvi odpovedi omenila, da doji, ni pa reagirala na odgovor delodajalca, da bo to upošteval, če predloži zdravniško potrdilo. Če delodajalec zahteva p...

Za odpoved pogodbe o zaposlitvi noseči delavki je potrebno predhodno soglasje inšpektorja za delo

Sodišče prve stopnje je svojo odločitev ob ugotovitvi nezakonitosti izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi oprlo na pravilno pravno podlago, zlasti na določbe 110. in 115. člena Zakona o delovnih raz...

Pravočasnost obvestitve delodajalca o nosečnosti (in tako obstoj morebitnega posebnega varstva pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi) se presoja glede na okoliščine primera – obvestilo je pravočasno, čeprav je bila delavka o svoji nosečnosti seznanjena že dva tedna prej

Sodišče je presojalo z...

Strokovna praksa

Informacija v zvezi z razumevanjem izrazov določenih oblik/vrst odsotnosti z dela v ZDR-1, potem ko je novi Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 26/14, ZSDP-1) vrste dopusta definiral nekoliko drugače kot prej veljavni ZSDP

ZSDP-1 kot vrste dopusta po novem dolo...