Portal ZDR

20. člen

(delodajalec – pravna oseba)

(1) Če je delodajalec pravna oseba, lokalna skupnost ali podružnica tuje družbe ali druge organizacije, nastopa v imenu delodajalca njegov zastopnik, določen z zakonom ali aktom o ustanovitvi, ali od njega pisno pooblaščena oseba.

(2) Če je delodajalec državni organ, nastopa v imenu delodajalca njegov predstojnik oziroma od njega pisno pooblaščena oseba, če z zakonom ni drugače določeno.

(3) Kadar se sklepa pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo, nastopa v imenu delodajalca organ, ki je po zakonu oziroma aktih družbe (akt o ustanovitvi, družbena pogodba, statut) pristojen za zastopanje delodajalca proti poslovodnim osebam, če le-tega ni, pa lastnik.

(4) Kadar se sklepa pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo v času ustanavljanja delodajalca, nastopa v imenu delodajalca ustanovitelj.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 18. člena ZDR.

V primerih, ko na strani delodajalca nastopa pravna oseba, uresničuje njeno voljo zakoniti zastopnik oziroma pooblaščena oseba. Iz delovnopravnega stališča lahko delodajalca zastopa le njen zakoniti zastopnik, ki ga določi akt o ustanovitvi oziroma z...

Sodna praksa

Ker je direktor tožene stranke pisno pooblastil K.C. za vodenje delovnopravnih postopkov zoper tožnico, je K.C. imela pooblastilo za podajo odpovedi tožnici. (Višje delovno in socialno sodišče - sodba Pdp 1321/2005)

Prokurist je upravičen opravljati vsa pravna dejanja, ki spadajo s pravno sposobno...

Nastopanje uprave v imenu delodajalca

Program razreševanja presežnih delavcev je sprejela uprava družbe. Sprejel ga je torej za to pristojen organ delodajalca.

Če je delodajalec pravna oseba, nastopa v imenu delodajalca njegov zastopnik, določen z zakonom ...