Portal ZDR

73. člen

(pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo ali prokuristom)

(1) Če poslovodna oseba ali prokurist sklepa pogodbo o zaposlitvi, lahko v pogodbi o zaposlitvi stranki, ne glede na drugi odstavek 9. člena tega zakona, drugače uredita pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja v zvezi:

- s pogoji in omejitvami delovnega razmerja za določen čas,

- z delovnim časom,

- z zagotavljanjem odmorov in počitkov,

- s plačilom za delo,

- z disciplinsko odgovornostjo,

- s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi.

(2) Ne glede na 4. člen tega zakona se v primeru, ko se pogodba o zaposlitvi sklene med poslovodno osebo in družbo, katere edini lastnik je ta poslovodna oseba, oziroma zavodom, katerega edini ustanovitelj je ta poslovodna oseba, takšno razmerje lahko šteje kot delovno razmerje.

(3) Glede pravic, obveznosti in odgovornosti poslovodne osebe iz prejšnjega odstavka se uporabljajo določbe prvega odstavka tega člena.

Komentar

Besedilo tega člena je v primerjavi z besedilom 62. člena ZDR nekoliko spremenjeno, in sicer sta dodana drugi in tretji odstavek, prav tako se dodaja enaka ureditev tudi prokurista.

Naloge poslovodenja oziroma naloge prokurista se lahko opravljajo bodisi v delovnem razmerju, na podlagi posebne pogodbe o zapo...

Sodna praksa

Tožnikova pogodba o zaposlitvi določa, da pripada predsedniku uprave (tožniku) stimulativni del plače na osnovi sklepa nadzornega sveta in sicer v poslovnem rezultatu, če presega letni plan dobička za 3 %, od 1 do 3 povprečne plače. Res je sicer, da se stimulativni del plače določi na osnovi sklepa nadzornega sveta...

Neobstoj drugačne ureditve v pogodbi o zaposlitvi v zvezi s plačilom za delo

Pogodbeni stranki bi se v pogodbi o zaposlitvi načeloma lahko dogovorili, da se v primeru poslabšanja poslovanja družbe, ki bi ogrozilo njeno gospodarsko stanje, prokuristu s strani delodajalca lahko enostransko zniža pl...

Drugačna ureditev v pogodbi o zaposlitvi v zvezi s plačilom za delo in prenehanjem pogodbe o zaposlitvi

Upoštevaje širšo pogodbeno svobodo pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi s poslovodnimi delavci, med katere je kot predsednik uprave spadal tudi tožnik, je sodišče utemeljeno ugotavljalo vsebino...

Drugačna ureditev v pogodbi o zaposlitvi v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi

S tožnikovo pogodbo o zaposlitvi je bilo v poglavju »Pričetek in trajanje delovnega razmerja« dogovorjeno, da lahko obe stranki pogodbo redno odpovesta »brez navedbe razlogov«. Tožnik bi to lahko storil, tudi č...

Drugačna ureditev v pogodbi o zaposlitvi v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi

V tožnikovi pogodbi o zaposlitvi, sklenjeni za določen čas trajanja mandata, je določeno, da preneha veljati zaradi prenehanja funkcije direktorja. Stranki sta v pogodbi o zaposlitvi določili poseben odpovedni raz...

Izrecna ureditev v pogodbi o zaposlitvi glede pravice do odpravnine

Predmet tega spora v zvezi z zahtevkom o plačilu odpravnine je zgolj vprašanje, ali je bil tožnik odpoklican zaradi grobih kršitev obveznosti, kar je po tožnikovi pogodbi o zaposlitvi razlog, zaradi katerega tožnik ob prenehanju ...

Neobstoj pravice, če ni izrecno dogovorjena v pogodbi o zaposlitvi

ZDR pogodbene kazni v primeru pravnomočno ugotovljene nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi ne ureja, jo pa ureja 45. člen Kolektivne pogodbe za kemično in gumarsko industrijo, vendar ne za poslovodne delavce. V 3. členu te k...