Portal ZDR

129. člen

(dodatek za delovno dobo)

(1) Delavcu pripada dodatek za delovno dobo.

(2) Višina dodatka za delovno dobo se določi v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 129. člena ZDR.

S tem členom je določena pravica delavca do dodatka na delovno dobo, ki je povzdignjena na zakonsko raven. Do leta 2003 je bila ta pravica urejena v kolektivnih pogodbah.

Višine dodatka zakon ne ureja in napotuje na ureditev v kole...

Sodna praksa

Tožnik ni upravičen do dodatka na delovno dobo, ker le-ta pripada le delavcu, ki ima sklenjeno delovno razmerje, ne pa tistemu, ki opravlja delo po pogodbi o delu. (Višje delovno in socialno sodišče - sodba Pdp 1324/2003)

Pri uveljavljanju materialnih pravic na podlagi delovne dobe po S...

Dodatek za delovno dobo predstavlja del delavčeve plače in v tem smislu pravico, ki se ji delavec ne more odpovedati, delodajalec pa je odgovoren za to, da so jasno razvidne sestavine plače na plačilnih listah

ZDR je v 129. členu dodatek za delovno dobo, ki je bil do njegove uveljavitve urejen v k...