Portal ZDR

184. člen

(prepoved opravljanja del v času nosečnosti in v času dojenja)

(1) V času nosečnosti in ves čas, ko doji otroka, delavka ne sme opravljati del, ki bi lahko ogrozila njeno zdravje ali zdravje otroka zaradi izpostavljenosti dejavnikom tveganja ali delovnim pogojem, ki se določijo s podzakonskim aktom.

(2) Če delavka v času nosečnosti in ves čas, ko doji otroka, opravlja delo, pri katerem je izpostavljena dejavnikom tveganja, postopkom in delovnim pogojem, ki se podrobneje določijo s podzakonskim aktom, mora delodajalec sprejeti ustrezne ukrepe z začasno prilagoditvijo pogojev dela ali prilagoditvijo delovnega časa, če iz ocene tveganja izhaja nevarnost za njeno zdravje in zdravje otroka.

(3) Če delavka opravlja delo po prvem ali drugem odstavku tega člena, pa se z začasno prilagoditvijo pogojev dela ali prilagoditvijo delovnega časa ni možno izogniti nevarnosti za zdravje delavke ali zdravje otroka, mora delodajalec zagotoviti delavki opravljanje drugega ustreznega dela. Delavka je dolžna opravljati drugo ustrezno delo in ima pravico do plače, kot da bi opravljala svoje delo, če je to zanjo ugodnejše.

(4) Če delodajalec delavki ne zagotovi drugega ustreznega dela po prejšnjem odstavku, ji mora v času, ko je delavka iz tega razloga odsotna z dela, zagotoviti nadomestilo plače v skladu s prvim, drugim, sedmim in devetim odstavkom 137. člena tega zakona.

(5) Podzakonski akt, v katerem se podrobneje določijo dejavniki tveganja in delovni pogoji iz prvega odstavka tega člena, ter dejavniki tveganja, postopki in delovni pogoji iz drugega odstavka tega člena, izda minister, pristojen za delo, v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje.

Komentar

Besedilo tega člena je v primerjavi z besedilom 189. člena ZDR spremenjeno.

ZDR-1 v tem členu ureja absolutno in relativno prepoved opravljanja del med nosečnostjo in takrat ko delavka doji otroka. Ta člen ureja tudi pravice, ki so povezane z varstvom nosečnic in doječih mater. Ureditev v tem delu dolo...

Sodna praksa

Za uveljavljanje posebnega varstva zaradi dojenja je dokazno breme dokazovanja dejstva dojenja na strani delavke, ki mora to storiti s predložitvijo potrdila zdravnika

V zvezi z varstvom, ki ga določata 189. člen ZDR in v zvezi s tem Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki...

Prekrškovne sankcije

Delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost se kaznuje z, globo od 750 do 2.000 EUR, delavki naloži opravljanje dela v nasprotju s 184. členom.

Za manjšega delodajalca je predpisana globa od 200 do 1.000 EUR.

Za polni dostop do vsebine se je potrebno naročiti!