Portal ZDR

146. člen

(prepoved opravljanja dela preko polnega delovnega časa)

(1) Nadurno delo po 144. členu tega zakona se ne sme uvesti, če je delo možno opraviti v polnem delovnem času z ustrezno organizacijo in delitvijo dela, razporeditvijo delovnega časa z uvajanjem novih izmen ali z zaposlitvijo novih delavcev.

(2) Delodajalec ne sme naložiti dela preko polnega delovnega časa po 144. in 145. členu tega zakona:

- delavki ali delavcu v skladu z določbami tega zakona zaradi varstva nosečnosti in starševstva (185. člen),

- starejšemu delavcu (199. člen),

- delavcu, ki še ni dopolnil 18 let starosti,

- delavcu, kateremu bi se po pisnem mnenju izvajalca medicine dela, oblikovanem ob upoštevanju mnenja osebnega zdravnika, zaradi takega dela lahko poslabšalo zdravstveno stanje,

- delavcu, ki ima polni delovni čas krajši od 36 ur na teden zaradi dela na delovnem mestu, kjer obstajajo večje nevarnosti za poškodbe ali zdravstvene okvare v skladu s tretjim odstavkom 143. člena tega zakona,

- delavcu, ki dela krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali drugimi predpisi.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 147. člena ZDR.

V tem členu so določene kategorije delavcev, katerim je prepovedano opravljanje nadurnega dela. V prvem odstavku je določeno pravilo splošne prepovedi opravljanja nadurnega dela, v drugem odstavku pa so določene konkretne kategorije delavcev katerim ...

Sodna praksa

V primeru pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas od polnega je potrebno ure, opravljene preko dogovorjenega delovnega časa, šteti kot nadure

ZDR v 64. čl. določa, da je delavcem, ki delajo krajši delovni čas od polnega, dopustno naložiti delo preko dogovorjenega delovnega časa, če je to ...

Prekrškovne sankcije

Delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost se kaznuje z, globo od 1.500 do 4.000 EUR, če odredi delo preko polnega delovnega časa v nasprotju z določbo 146. člena.

Za manjšega delodajalca je predpisana globa od 300 ...