Portal ZDR

207. člen

(varstvo sindikalnega zaupnika in sindikalna članarina)

(1) Število sindikalnih zaupnikov, ki uživajo varstvo skladno s 112. členom tega zakona, se lahko določi v skladu s kriteriji, dogovorjenimi v kolektivni pogodbi oziroma dogovorjenimi med delodajalcem in sindikatom.

(2) Sindikalnemu zaupniku iz prejšnjega odstavka zaradi sindikalne dejavnosti tudi ni mogoče znižati plače ali proti njemu začeti disciplinskega ali odškodninskega postopka ali ga kako drugače postavljati v manj ugoden ali podrejen položaj.

(3) Na zahtevo sindikata zagotavlja delodajalec v skladu z aktom sindikata, katerega član je delavec, tehnično izvedbo obračuna in plačevanja sindikalne članarine za delavca.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 210. člena ZDR.

Določba tega člena vsebuje oblike varstva določenih sindikalnih zaupnikov ter določbe o načinu obračuna in plačevanja sindikalne članarine.

V prvem ods...

Sodna praksa

Za varstvo sindikalnega zaupnika mora biti izpolnjen tudi pogoj iz 207. člena (kriteriji določeni s kolektivno pogodbo oziroma dogovor med delodajalcem in sindikatom)

Zgolj izvolitev za sindikalnega zaupnika še ne zadošča za priznanje posebnega varstva pred odpovedjo oziroma varstva pred odpovedjo...