Portal ZDR

95. člen

(tek odpovednega roka)

Odpovedni rok začne teči naslednji dan po vročitvi odpovedi ali kasneje z dnem, ki ga v skladu s programom razreševanja presežnih delavcev v odpovedi pogodbe o zaposlitvi določi delodajalec.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 93. člena ZDR.

V tem členu je določeno, kdaj začne teči odpovedni rok. ZDR-1 ne ureja tekov rokov, zaradi tega se v skladu s členom 13. ZDR-1 uporabljajo splošna načela civilnega prava. V prvem delu je povzeto splošno pravilo civilnega prava o začetku teka rokov...

Sodna praksa

Skladno s 93. členom ZDR začne odpovedni rok teči naslednji dan po vročitvi odpovedi in ne že z dnem podane odpovedi. (Višje delovno in socialno sodišče - sodba in sklep Pdp 1794/2004)

Naslednji dan po vročitvi odpovedi pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove ni začel teči le rok za izjasnitev, ali tož...