Portal ZDR

56. člen

(posledice nezakonito sklenjene pogodbe o zaposlitvi za določen čas)

Če je pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena v nasprotju z zakonom ali kolektivno pogodbo ali če ostane delavec na delu tudi po poteku časa, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, se šteje, da je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 54. člena ZDR

V tem členu so določene posledice v primeru, če je pogodba o zaposlitvi sklenjena za določen čas v nasprotju z zakonom oziroma kolektivno pogodbo kot tudi v primeru, če delavec...

Sodna praksa

Četudi tožena stranka ne bi objavila prostih delovnih mest, pa bi kljub temu s tožnico sklenila pogodbo o zaposlitvi za določen čas, ta pogodba o zaposlitvi ni nezakonita, saj se skladno 6. odstavkom 109. člena ZOFVI s kandidatom, ki ne izpolnjuje zahtevanih pogojev, delovno razmerje lahko sklene le za določen čas en...

Posledice nadaljevanja dela po poteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas

Tožnica je s toženo stranko sklenila pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto delavka v ekspeditu za določen čas treh mesecev. Tožena stranka ni odjavila tožnice iz zavarovanja z dnem izteka pogodbe za določen čas, kar pom...

Presoja zakonitosti pogodbe o zaposlitvi za določen čas

Zakonska določba o transformaciji delovnega razmerja iz 54. člena ZDR sankcionira le sklepanje pogodb o zaposlitvi v nasprotju z 52. členom ZDR. Zato vsaka pomanjkljivost pogodbe o zaposlitvi (na primer neupoštevanje zdravstvenih omejitev de...

Posledice neobstoja zakonitega razloga za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas

Tožnik ni nikoli nadomeščal odsotne javne uslužbenke na njenem delovnem mestu carinski svetovalec inšpektor na izpostavi C., ampak je delal enako delo kot po prejšnjih pogodbah o zaposlitvi, in sicer kot car...

Posledice neobstoja zakonitega razloga za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas – trajna potreba po delu

Tožena stranka s tožnikom ni sklenila pogodbe o zaposlitvi za določen čas iz razloga nadomeščanja individualno določenega, začasno odsotnega delavca na določenem delovnem mestu,...

Posledice neobstoja zakonitega razloga za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas – trajna potreba po delu

V času sklenitve tožničine pogodbe o zaposlitvi za določen čas je kazalo, da bodo v novi enoti tožnico potrebovali kot vodjo izmene. To pa ob dejstvu, da se je nova enota odprla za...

Posledice nezakonito sklenjene pogodbe o zaposlitvi za določen čas

Tožena stranka je s tožnico pogodbo o zaposlitvi za določen čas dejansko sklenila zaradi nadomeščanja odsotne delavke in ne zaradi začasno povečanega obsega dela. Ker pogodba o zaposlitvi za določen čas s tožnico ni bila sk...

Posledice nezakonito sklenjene pogodbe o zaposlitvi za določen čas

Tožnik je po vseh pogodbah o zaposlitvi, ki jih je imel sklenjene s toženo stranko, opravljal enako delo, čeprav je imel prvi dve sklenjeni za delovno mesto komisionar, tretjo pa zaradi spremembe sistemizacije za delovno mesto prod...

Posledice nezakonito sklenjene pogodbe o zaposlitvi za določen čas

Za presojo zakonitosti pogodbe o zaposlitvi za določen čas je bistveno, ali so na strani delodajalca podani razlogi iz 52. člena ZDR in drugi zakonski pogoji za zakonitost take zaposlitve. Ker je bila tožnica na podlagi več pogod...

Posledice nezakonito sklenjene pogodbe o zaposlitvi za določen čas z javnim uslužbencem

Zakon o javnih uslužbencih (ZJU) za primer nezakonito sklenjenih pogodb o zaposlitvi za določen čas zaradi kršitev z zakonom predvidenih primerov sklenitve pogodbe o zaposlitvi za določen čas določa iste p...

Uveljavljanje transformacije pogodbe o zaposlitvi za določen čas v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas

Delavec lahko uveljavlja transformacije delovnega razmerja iz določenega v nedoločen čas v času zaposlitve pri delodajalcu v skladu z določbami prvega in drugega odstavka 204. člena ZDR (k...

Uveljavljanje transformacije v času trajanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas

Tožnica je še v času delovnega razmerja zahtevala od tožene stranke ugotovitev, da je z njo sklenila delovno razmerje za nedoločen čas in da ji predloži v podpis takšno pogodbo. V nadaljevanju je tožena stranka...

Uveljavljanje transformacije po izteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas

Ker je tožnik v tem individualnem delovnem sporu uveljavljal transformacijo pogodbe o zaposlitvi za določen čas v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, posledično pa je od tožene stranke uveljavljal tudi reintegracijsk...

Prekrškovne sankcije

Delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost se kaznuje z, globo od 3.000 do 20.000 EUR, če pri nezakonito sklenjeni pogodbi za določen čas ne upošteva dejstva, da je bila sklenjena pogodba za nedoločen čas.

Za manjšega delodaja...