Portal ZDR

131. člen

(regres)

(1) Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače.

(2) Regres se mora delavcu izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta.

(3) S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.

(4) Če ima delavec pravico do izrabe le sorazmernega dela letnega dopusta, ima pravico le do sorazmernega dela regresa.

(5) Če ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, ima pravico do regresa sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, razen v primerih, ko delavec dela krajši delovni čas v skladu s 67. členom tega zakona.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 131. člena ZDR.

Regres za letni dopust je zakonska pravica. Ker je to zakonska pravica se ji delavec ne more odpovedati. Pravica do regresa za letni dopust bila do leta 2003 predmet urejanja v kol...

Sodna praksa

Regres za letni dopust je vezan na pravico delavca do dopusta in ne na njegovo dejansko izrabo, zato delavcu pripada regres, čeprav ni izrabil letnega dopusta. (Višje delovno in socialno sodišče - sodba Pdp 1790/97).

Brezposelni osebi, ki je vključena v javna dela, pripada poleg drugih pravic iz delovnega...

Neizplačan regres za letni dopust se izplača v bruto znesku, neto pa se odmeri glede na dajatve določene na dan izplačila

Sodišče prve stopnje je razsodilo, da je tožena stranka dolžna tožeči stranki obračunati regres za letni dopust za leto 2011 v znesku 748,10 EUR bruto in za leto 2012 v z...

V primeru pravice do izrabe le sorazmernega dela dopusta, delavcu pripada le pravica do sorazmernega dela regresa

Revizijsko sodišče je ugotovilo obstoj delovnega razmerja tožnice pri toženi stranki le v obdobju 4. 1. 2010 do 30. 6. 2011 (pogodbeno razmerje med strankama – pogodba o delu – za k...

Za delavce, ki jim je delovno razmerje prenehalo 1. 7. 2013 ali kasneje v tem koledarskem letu, je glede izrabe letnega dopusta in s tem glede pravice do regresa za letni dopust, potrebno upoštevati ureditev iz ZDR in ne ZDR-1

V konkretnem primeru ne pride v pošt...

Prekrškovne sankcije

Delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost se kaznuje z, globo od 3.000 do 20.000 EUR, če delavcu ne izplača regresa za letni dopust.

Za manjšega delodajalca je predpisana globa od 1.500 do 8.000 EUR.

<...

Strokovna praksa

Pravica do sorazmernega regresa za letni dopust, če ima delavec pravico le do sorazmernega dela letnega dopusta

Skladno z mnenjem MDDSZ je delodajalec delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, dolžan izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače (131. člen ZDR-1). Delodajale...

Izplačilo sorazmernega dela regresa delavcu, ki sklene delovno razmerje sredi koledarskega leta

Delodajalec je delavcu, s katerim je sklenil delovno razmerje v tekočem koledarskem letu in delavec v tem koledarskem letu ne bo pridobil pravice do celotnega letnega dopusta, do 1. julija tekočega koleda...

Delavec, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas, je upravičen do polnega letnega dopusta in regresa za letni dopust sorazmernega času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi

ZDR daje pravico do minimalnega letnega dopusta, ki ne more biti krajši kot štiri tedne, ne glede...