Portal ZDR

203. člen

(obveznosti delodajalca do sindikata)

Delodajalec mora sindikatu zagotoviti pogoje za hitro in učinkovito opravljanje sindikalnih dejavnosti v skladu s predpisi, s katerimi se varujejo pravice in interesi delavcev. Delodajalec je dolžan sindikatu omogočiti dostop do podatkov, ki so potrebni pri opravljanju sindikalne dejavnosti

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 207. člena ZDR.

V tem členu je splošno določilo o obveznosti delodajalca do sindikata pri delodajalcu. Delodajalec mora v skladu s tem členom sindikatu:

- zagotoviti pogoje za hitro in učinkovito opravljanje sindikalnih dejavnosti,

Za polni dostop do vsebine se je potrebno naročiti!

Sodna praksa

Sprememba v organizaciji delovnega procesa ni zadostni razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi sindikalnemu zaupniku, ki delo opravlja na profesionalen način

Če je stvar dogovora, da se bo delo sindikalnega zaupnika (predsednika sindikata) opravljalo na profesionalen način, je lahko tudi le stvar dog...

Prekrškovne sankcije

Delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost se kaznuje z, globo od 1.500 do 4.000 EUR, če ne izvršuje obveznosti do sindikata glede zagotavljanja pogojev za dejavnost in omogočanja dostopa do podatkov v skladu z 203. členom.

Za ma...