Portal ZDR

31. člen

(sestavine pogodbe o zaposlitvi)

(1) Pogodba o zaposlitvi mora vsebovati:

- podatke o pogodbenih strankah z navedbo njunega prebivališča oziroma sedeža,

- datum nastopa dela,

- naziv delovnega mesta oziroma vrsto dela, s kratkim opisom dela, ki ga mora delavec opravljati po pogodbi o zaposlitvi in za katero se zahtevajo enaka raven in smer izobrazbe in drugi pogoji za opravljanje dela v skladu z 22. členom tega zakona,

- kraj opravljanja dela; če ni naveden točni kraj, velja, da delavec opravlja delo na sedežu delodajalca,

- čas, za katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas in določilo o načinu izrabe letnega dopusta, če je sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas,

- določilo ali gre za pogodbo o zaposlitvi s polnim ali krajšim delovnim časom,

- določilo o dnevnem ali tedenskem delovnem času in razporeditvi delovnega časa,

- določilo o znesku osnovne plače delavca v eurih, ki mu pripada za opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi ter o morebitnih drugih plačilih,

- določilo o drugih sestavinah plače delavca, plačilnem obdobju, plačilnem dnevu in o načinu izplačevanja plače,

- določilo o letnem dopustu oziroma načinu določanja letnega dopusta,

- dolžino odpovednih rokov,

- navedbo kolektivnih pogodb, ki zavezujejo delodajalca oziroma splošnih aktov delodajalca, ki določajo pogoje dela delavca, in

- druge pravice in obveznosti v primerih, določenih s tem zakonom.

(2) V pogodbi o zaposlitvi se glede vprašanj, navedenih v sedmi, deveti, deseti in enajsti alineji prejšnjega odstavka, stranki lahko sklicujeta na veljavne zakone, kolektivne pogodbe oziroma splošne akte delodajalca.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 31. člena ZDR, dopolnjeno pa je v peti alineji prvega odstavka.

Člen je usklajen z Direktivo Sveta 91/533/EGS z dne 14. oktobra 1991 o obveznosti delodajalca, da zaposlene obvesti o pogojih, ki s...

Sodna praksa

Ker po naši delovnopravni zakonodaji v skladu z Direktivo 1999/70/ES predstavlja pogodba o zaposlitvi za določen čas izjemo od splošnega pravila sklepanja pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, je treba zakonske določbe, ki jo urejajo (od 52. do 56. člena ZDR), razlagati ozko. Zato mora pogodba o zaposlitvi za določen ča...

Določitev vrst del v pogodbi o zaposlitvi

V zvezi z dodatnimi nalogami, ki jih delodajalec lahko zahteva od posameznega delavca, ne gre za vprašanje določljivosti oziroma nedoločljivosti teh del v pogodbi o zaposlitvi, za vprašanje spremembe pogodbe o zaposlitvi (17. člen tožnikove pogodbe namre...

Določitev plačila v povezavi z dogovorjenimi vrstami del v pogodbi o zaposlitvi

Tožnik ni dokazal, da bi se s toženo stranko dogovoril za višje plačilo, kot je bilo določeno v pogodbi o zaposlitvi. Po pogodbi o zaposlitvi je bil kot nočni receptor dolžan opravljati tudi dela, kot so polnjenje ...