Portal ZDR

66. člen

(sklenitev pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas z več delodajalci)

(1) Delavec lahko sklene pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas z več delodajalci in tako doseže polni delovni čas, določen z zakonom.

(2) Delavec se mora sporazumeti z delodajalci o delovnem času, o načinu izrabe letnega dopusta in o drugih odsotnostih z dela.

(3) Delodajalci, pri katerih je delavec zaposlen s krajšim delovnim časom, so dolžni delavcu zagotoviti sočasno izrabo letnega dopusta in drugih odsotnosti z dela, razen če bi jim to povzročilo škodo.

(4) Obveznosti delodajalca in delavca iz drugega odstavka tega člena so sestavina pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 65. člena ZDR.

V tem členu so urejene pravice v primeru, ko delavec, ki dela krajši delovni čas od polnega sklene pogodbe o zaposlitvi z več delodajalci, tako da (skupaj) doseže polni delovni čas. Edina omejitev, ki izhaja iz prvega odstavka tega člena je, da lahk...

Prekrškovne sankcije

Delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost se kaznuje z, globo od 1.500 do 4.000 EUR, če delavcu ne zagotovi letnega dopusta v skladu s tretjim odstavkom 66. člena.

Za manjšega delodajalca je predpisana globa od 300 d...