Portal ZDR

132. člen

(odpravnina ob upokojitvi)

(1) Če s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti ni določeno drugače, je delodajalec delavcu, ki je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let in se upokoji, ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi dolžan izplačati odpravnino v višini dveh povprečnih mesečnih plač v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to za delavca ugodneje. Delodajalec lahko izplača odpravnino v breme posebnega zavarovanja.

(2) Če se delavec po upokojitvi ponovno zaposli, ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi nima pravice do odpravnine po prejšnjem odstavku.

(3) Če se delavec, ki je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let, delno upokoji, ima pri delodajalcu, pri katerem mu je prenehala pogodba o zaposlitvi in je sklenil novo za krajši delovni čas, pravico do odpravnine v sorazmernem delu.

(4) Delodajalec je dolžan delavcu, ki dela krajši delovni čas in je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let, v primeru upokojitve izplačati odpravnino sorazmerno delovnemu času, za katerega je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi, razen v primerih, ko delavec dela krajši delovni čas v skladu s 67. členom tega zakona.

(5) Delavec ni upravičen do odpravnine po prvem odstavku tega člena, če ima pravico do odpravnine po 108. členu tega zakona in če je delodajalec zanj financiral dokup pokojninske dobe. Delavec je upravičen do izplačila razlike, če je znesek odpravnine po 108. členu tega zakona oziroma znesek za dokup pokojninske dobe nižji od zneska odpravnine po prvem odstavku tega člena.

Komentar

Besedilo tega člena je v primerjavi z besedilom 132. člena ZDR bistveno spremenjeno.

Zakon v tem členu ureja vprašanje pravice delavca do odpravnine v primeru, ko se upokoji – bolje bi bilo, če bi zakon uporabljal besedno zvezo »uveljavlja pravico do pokojnine po predpisih o pokojninskem in invalidskem...

Sodna praksa

Delavec ima tudi v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi po zakonu zaradi pravnomočno ugotovljeni invalidnosti I. kategorije in invalidske upokojitve pravico do odpravnine zaradi upokojitve po 132. členu ZDR.

Tožnik je upravičen do odpravnine ob upokojitvi, saj se je naslednji dan po i...

Pri izračunu dolžine zaposlitve sodišče upošteva tako zaposlitev pri delodajalcu prenosniku kot tudi pri delodajalcu prevzemniku (opozoriti je potrebno, da gre v spodnjem primeru za zamudno sodbo)

Tožnica je do plačila odpravnine ob upokojitvi upravičena na podlagi 1. odstavka 132. člena ZDR-1...

Prekrškovne sankcije

Delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost se kaznuje z, globo od 3.000 do 20.000 EUR, če delavcu ne izplača odpravnine ob upokojitvi.

Za manjšega delodajalca je predpisana globa od 1.500 do 8.000 EUR.

...