Portal ZDR

42. člen

(prenehanje konkurenčne klavzule)

(1) Delodajalec in delavec se lahko sporazumno dogovorita o prenehanju veljavnosti konkurenčne klavzule.

(2) Če delavec odpove pogodbo o zaposlitvi, ker je delodajalec huje kršil določila pogodbe o zaposlitvi, konkurenčna klavzula preneha veljati, če delavec v roku enega meseca od dneva prenehanja pogodbe o zaposlitvi prejšnjemu delodajalcu pisno izjavi, da ni vezan s konkurenčno klavzulo.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 40. člena ZDR.

V tem členu sta urejena načina prenehanja konkurenčne klavzule, pred potekom časa, za katerega je bila s pogodbo o zaposlitvi dogovorjena. Ker je potrebno konkurenčno klavzulo sporazumno dogovoriti v pogodbi o zaposlitvi, je razumljivo, da ta člen v ...

Sodna praksa

Tožena stranka je ob prenehanju delovnega razmerja tožniku dala pisno soglasje za sklenitev delovnega razmerja pri drugem delodajalcu, po katerem omejitve pri njegovi zaposlitvi niso potrebne. To pomeni, da tožnik ni imel zmanjšanih možnosti za pridobitev dohodka niti ni bila okrnjena njegova prosta izbira zaposlitve ali svob...

Prenehanje konkurenčne klavzule s pisno izjavo delavcev po izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Prve tri tožence konkurenčna klavzula po podani izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi ni zavezovala, saj jim ni prenehalo delovno razmerje pri tožeči stranki na enega izmed načinov iz določbe drugega...