Portal ZDR

149. člen

(preračun delovnega časa)

(1) Delavcu, ki opravlja delo v neenakomerni razporeditvi delovnega časa ali začasni prerazporeditvi delovnega časa in ki v času pred prenehanjem delovnega razmerja med koledarskim letom opravi več ur dela, kot je določeno za delo s polnim delovnim časom, se na njegovo zahtevo več opravljene ure preračunajo v delovne dni s polnim delovnim časom.

(2) Po prejšnjem odstavku izračunani delovni dnevi se štejejo v delavčevo delovno dobo, kot če bi jih prebil na delu. Skupna delovna doba v koledarskem letu ne sme presegati 12 mesecev.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 148. člena ZDR.

V tem členu je urejeno vprašanje preračuna presežnih ur, ki so nastale zaradi neenakomerne razporeditve oziroma prerazporeditve delovnega časa, v delovne dni s polnim delovnim časom. Ureditev v tem členu je podobna, kot je ureditev v 58. členu ZDR...