Portal ZDR

154. člen

(odmor med delovnim časom)

(1) Med dnevnim delom ima delavec, ki dela polni delovni čas, pravico do odmora, ki traja 30 minut.

(2) Delavec, ki dela krajši delovni čas v skladu s 65. ali 67. členom tega zakona, vendar najmanj štiri ure na dan, ima pravico do odmora med dnevnim delovnim časom v sorazmerju s časom, prebitim na delu.

(3) Dolžina odmora se v primeru neenakomerne razporeditve ali začasne prerazporeditve delovnega časa določi sorazmerno dolžini dnevnega delovnega časa.

(4) Odmor se lahko določi šele po eni uri dela in najkasneje eno uro pred koncem delovnega časa.

(5) Čas odmora med dnevnim delom se všteva v delovni čas.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 154. člena ZDR.

ZDR-1 na področju odmora med delovnim časom glede na dosedanjo delovnopravno zakonodajo ne prinaša nobenih novosti. V tem členu je urejen odmor med delom, ki je glede na našo dosedanjo ureditev, celo ugodnejši, kot to določa Direktiva 2003/88/ES Ev...

Prekrškovne sankcije

Delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost se kaznuje z, globo od 1.500 do 4.000 EUR, če delavcu na zagotovi odmora med delovnim časom.

Za manjšega delodajalca je predpisana globa od 300 do 2.000 EUR.

<...