Portal ZDR

9. člen

(omejitev avtonomije pogodbenih strank)

(1) Pri sklepanju in prenehanju pogodbe o zaposlitvi in v času trajanja delovnega razmerja sta delodajalec in delavec dolžna upoštevati določbe tega in drugih zakonov, ratificiranih in objavljenih mednarodnih pogodb, drugih predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov delodajalca.

(2) S pogodbo o zaposlitvi oziroma s kolektivno pogodbo se lahko določijo pravice, ki so za delavca ugodnejše, kot jih določa ta zakon.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko v primerih iz 33., 54., 59., 94., 120., 132., 144., 158., 172. in 222. člena tega zakona s kolektivno pogodbo določi tudi drugače.

Komentar

Besedilo tega člena je v primerjavi s 7. členom ZDR malenkostno spremenjeno, in sicer je so zaradi spremembe oštevilčenja členov je spremenjen tretji odstavek.

V tem členu je določeno eno temeljnih načel delovnega prava. Pri sklepanju, v času trajanja ter ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi se uporabljaj...

Sodna praksa

Veljavnost KPPN je vezana na osebe (novinarke in urednice) in delodajalce (le na delodajalce v določenih dejavnostih). Tudi upoštevajoč pravila o osebni veljavnosti kolektivnih pogodb po ZKolP, ki velja v času uveljavljanja pravice do letnega dopusta (10. in 11. člen ), ni dilem, da KPPN velja za tožnico, ki je novinarka in ...

Dogovor o višji odpravnini v pogodbi o zaposlitvi

Dogovor strank, da v pogodbi o zaposlitvi za primer redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove, ki jo delavec odkloni, predvidita višjo odpravnino, kot je za takšen primer predvidena v ZDR, ni v nasprotju z zakonom. ZDR v drugem odstavku 7. ...

Določitev pravice do božičnice v kolektivni pogodbi

Izplačilo božičnice ni izrecno urejeno na zakonski ravni. Tako je v prvem odstavku 126. člena ZDR med drugim določeno, da je plačilo za delo po pogodbi o zaposlitvi sestavljeno iz plače, ki mora biti vedno v denarni obliki, in drugih vrst pl...