Portal ZDR

142. člen

(definicija delovnega časa)

(1) Delovni čas je efektivni delovni čas in čas odmora po 154. členu tega zakona ter čas upravičenih odsotnosti z dela v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo oziroma splošnim aktom.

(2) Efektivni delovni čas je vsak čas, v katerem delavec dela, kar pomeni, da je na razpolago delodajalcu in izpolnjuje svoje delovne obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi.

(3) Efektivni delovni čas je osnova za izračun produktivnosti dela.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 141. člena ZDR.

V tem členu je definiran pojem delovnega časa. Določena je razmejitev med delovnim časom in efektivnim delovnim časom, izrecno pa je tudi določeno, da je osnova za izračun produktivnosti dela le efektivni delovni čas. Takšna definicija delovnega ...

Sodna praksa

Čas, ko je tožnica potovala od tožene stranke do naročnikov revizij oziroma do pravnih oseb, pri kateri je tožena stranka izvajala revizijo, se šteje v delovni čas tožnice. (Višje delovno in socialno sodišče - sodba Pdp 618/2011)

Delavec je v času pripravljenosti na domu v vsakem...