Portal ZDR

3. člen

(uporaba zakona)

(1) Ta zakon se uporablja za delovna razmerja med delodajalci, ki imajo sedež ali prebivališče v Republiki Sloveniji, in pri njih zaposlenimi delavci.

(2) Ta zakon se uporablja tudi za delovna razmerja med tujimi delodajalci in delavci, sklenjena na podlagi pogodbe o zaposlitvi na območju Republike Slovenije.

(3) Za delavce, ki jih tuji delodajalec napoti na delo v Republiko Slovenijo na podlagi pogodbe o zaposlitvi po tujem pravu, se uporablja ta zakon v skladu z določbami, ki urejajo položaj delavcev, napotenih na delo v Republiko Slovenijo.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 3. člena ZDR.

Člen določa pravila o teritorialni veljavnosti ZDR-1, kot tudi pravila, ki se uporabljajo v primeru delovnih razmerjih z mednarodnim elementom. Pravica vsake države je, da vpraša...