Portal ZDR

221. člen

(pristojnost za izrekanje globe v okviru razpona)

Prekrškovni organ lahko v postopku o prekršku izreče globo v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, vendar znotraj predpisanega razpona.

Komentar

Besedilo tega člena je novo.

Prekrškovni organ je v skladu z določbo 215. člena ZDR-1 Inšpektorat Republike Slovenije za delo. Za ugotavljanje prekrškov in izrekanje sankcij za prekrške, ki so določeni v tem poglavju je pooblaščen Inšpektorat Republike Slovenije za delo. Na podlagi tretjega odstavka...