Portal ZDR

199. člen

(omejitev nadurnega in nočnega dela)

Starejšemu delavcu delodajalec brez delavčevega pisnega soglasja ne sme odrediti nadurnega ali nočnega dela.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 203. člena ZDR.

Določba tega člena je varovalne narave in temelji na pešanju psihofizičnih sposobnosti ter upadanju delovne zmožnosti, ki je posledica staranja. Upoštevaje dejstvo, da s staranjem težje opravljamo redno delo, kaj šele delo v posebnih delovnih pogo...

Prekrškovne sankcije

Delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost se kaznuje z, globo od 750 do 2.000 EUR, če starejšemu delavcu brez njegovega soglasja odredi nadurno ali nočno delo.

Za manjšega delodajalca je predpisana globa od 200 do 1.000 EUR.