Portal ZDR

76. člen

(obveščanje in posvetovanje s sindikati)

(1) Delodajalec prenosnik in delodajalec prevzemnik morata najmanj 30 dni pred prenosom obvestiti sindikate pri delodajalcu o:

- datumu ali predlaganemu datumu prenosa,

- razlogih za prenos,

- pravnih, ekonomskih in socialnih posledicah prenosa za delavce ter

- predvidenih ukrepih za delavce.

(2) Delodajalec prenosnik in delodajalec prevzemnik se morata z namenom, da se doseže sporazum, najmanj 15 dni pred prenosom s sindikati iz prejšnjega odstavka posvetovati o pravnih, ekonomskih in socialnih posledicah prenosa in o predvidenih ukrepih za delavce.

(3) Če ni sindikata pri delodajalcu, morajo biti delavci, ki jih prenos zadeva, obveščeni na pri delodajalcu običajen način v roku in o okoliščinah prenosa v skladu s prvim odstavkom tega člena.

Komentar

Besedilo tega člena je v primerjavi z besedilom 74. člena ZDR spremenjeno le v tretjem odstavku.

V tem členu je določena obveznost delodajalca – prenosnika in delodajalca – prevzemnika, da o nameri prenosa obvestita sindikate pri delodajalcu. Ker zakon določa, da morata delodajalca obvestiti sindikate...

Sodna praksa

Presoja vloge sindikata pri prenosu

Ker se je stranski intervenient, ko je tožnica prešla od njega k toženi stranki, zavezal, da bo delavcem, ki bodo na dan prenehanja pogodbe o opravljanju storitev še zaposleni pri toženi stranki, ponudil sklenitev pogodbe o zaposlitvi na ustreznem delovnem mestu...

Prekrškovne sankcije

Delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost se kaznuje z, globo od 1.500 do 4.000 EUR, če pred prenosom ne obvesti sindikatov oziroma se ne posvetuje s sindikati v skladu z določbami 76. člena.

Za manjšega delodajalca je predpisan...