Portal ZDR

147. člen

(dopolnilno delo)

(1) Delavec, ki dela polni delovni čas, sme izjemoma skleniti pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom z drugim delodajalcem, vendar največ za osem ur na teden, po poprejšnjem soglasju delodajalcev, pri katerih je zaposlen s polnim delovnim časom, če gre za opravljanje deficitarnih poklicev po podatkih zavoda za zaposlovanje ali za opravljanje vzgojno-izobraževalnih, kulturno umetniških in raziskovalnih del.

(2) Določitev načina uresničevanja pravic in obveznosti iz tega delovnega razmerja glede na pravice in obveznosti delavca pri delodajalcih, pri katerih je zaposlen s polnim delovnim časom, je obvezna sestavina pogodbe o zaposlitvi po prejšnjem odstavku.

(3) Delavcu, ki sklene pogodbo o zaposlitvi po prvem odstavku tega člena, ta pogodba preneha veljati v skladu s tem zakonom, po poteku dogovorjenega časa, ali če so umaknjena soglasja delodajalcev, kjer je delavec v delovnem razmerju s polnim delovnim časom.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 146. člena ZDR.

S tem členom se ureja možnost dopolnilne zaposlitve delavca, ki že ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas oziroma več pogodb za krajši delovni čas od polnega s katerimi doseže polni delovni čas, tako da sklene pogodbo o zaposlitv...

Sodna praksa

Če sta pogodbi za polni delovni čas in za dopolnilno delo neločljivo povezani, potem z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas ni več pogojev za obstoj pogodbe, na podlagi katere se opravlja dopolnilno delo

Tožniku je bila zakonito odpovedana pogodba o zaposlitvi za polni delovni čas...