Portal ZDR

44. člen

(obveznost plačila)

Delodajalec mora delavcu zagotoviti ustrezno plačilo za opravljanje dela v skladu z določbami 126. do 130., 133. do 135. in 137. člena tega zakona.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 42. člena ZDR.

Če je temeljna dolžnost delavca, da v delovnem razmerju opravlja delo v skladu s pogodbo o zaposlitvi, je na drugi strani temeljna dolžnost delodajalca, da delavcu zagotovi ustrezno plačilo za opravljanje dela. Višina plačila za določeno delo je v s...

Sodna praksa

Kršitev obveznosti plačila

Tožena stranka tožeči stranki ni izplačala plače za sporni mesec, zato je tožnikov zahtevek iz tega naslova utemeljen.

Sodišče prve stopnje je pravilno ugodilo zahtevku o plačilu prikrajšanja pri izplačilu neto plače za ...

Kršitev obveznosti plačila za dejansko opravljeno delo

Če je tožnik v resnici opravljal drugo delo, kakor tisto, ki naj bi ga opravljal v formacijski dolžnosti, v katero je bil razporejen, potem mu pripada plačilo za delo, ki ga je dejansko opravljal, čeprav tožena stranka nima sistematizirane ...

Kršitev obveznosti plačila za dejansko opravljeno delo

Skladno z 42. členom ZDR mora delodajalec delavcu zagotoviti ustrezno plačilo za opravljano delo. Ker je tožnik dejansko opravljal delo vodje sektorja, je upravičen do plačila za to delo, zato mu je tožena stranka za sporno obdobje dolžna ...

Neobstoj kršitve obveznosti plačila za dejansko opravljeno delo

Delavec je upravičen do plačila po dejanskem delu, če opravlja vsa dela določenega delovnega mesta (torej delovnega mesta, ki je različno od tistega, za katero ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi).

Obveznost plačila nadomestila plače za čas od prenehanja delovnega razmerja do reintegracije

Tožniku je v posledici izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi prenehalo delovno razmerje pri toženi stranki, zato mu je tožena stranka za čas od prenehanja delovnega razmerja do vrnitve na delo dolžna pl...

Ničnost dogovora o odpovedi plačilu za delo

Toženec v pritožbi navaja, da je odločitev sodišča prve stopnje o utemeljenosti tožnikovega zahtevka iz naslova neizplačanih plač napačna, ker je bil med pravdnima strankama sklenjen dogovor, po katerem je tožnik dobil za obdobje, ko se je pri to...