Portal ZDR

96. člen

(denarno povračilo namesto odpovednega roka)

(1) Delavec in delodajalec se lahko dogovorita o ustreznem denarnem povračilu namesto dela ali celotnega odpovednega roka.

(2) Dogovor iz prejšnjega odstavka mora biti v pisni obliki.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 94. člena ZDR.

V tem členu je določena možnost, da stranka delovnega razmerja, ki jo zavezuje odpovedni rok, drugi stranki plača določeno denarno povračilo (odmeno, odškodnino). Določba tega člena temelji na 11. členu Konvencije Mednarodne organizacije dela št...

Sodna praksa

Bistveno razlikovanje med 79. in 94. čl. ZDR je v tem, kaj je predmet in vsebina sporazuma oz. dogovora med delavcem in delodajalcem - če je predmet dogovora prenehanje pogodbe o zaposlitvi, gre za sporazumno razveljavitev po 79. čl. ZDR, če je predmet le skrajšanje odpovednega roka, pri čemer dogovor sam ne predstavlja podl...

Neobstoj pisnega sporazuma o denarnem povračilu namesto odpovednega roka

Pritožba utemeljeno uveljavlja, da je sodišče prve stopnje napačno uporabilo materialno pravo, in sicer določbo 94. člena ZDR. Po navedeni zakonski določbi se delavec in delodajalec lahko dogovorita o ustreznem denarnem po...