Portal ZDR

70. člen

(obveznosti delodajalca)

(1) Delavec ima pravico do nadomestila za uporabo svojih sredstev pri delu na domu. Višino nadomestila določita delavec in delodajalec s pogodbo o zaposlitvi.

(2) Delodajalec je dolžan zagotavljati varne pogoje dela na domu.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 69. člena ZDR.

S tem členom je zakonodajalec določil dve dodatni obveznosti delodajalca, ki hkrati predstavljata varovalni določbi.

Delodajalec je tisti, ki dolžan zagotoviti vsa potrebna sredstva in material za delo. Ker se lahko v primeru oprav...

Prekrškovne sankcije

Delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost se kaznuje z, globo od 1.500 do 4.000 EUR, če ne zagotavlja varnih delovnih pogojev za delo na domu (drugi odstavek 70. člena).

Za manjšega delodajalca je predpisana globa od...