Portal ZDR

49. člen

(splošno)

(1) Spremembo pogodbe o zaposlitvi ali sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi lahko predlaga katerakoli stranka.

(2) Če se spremenijo pogoji iz tretje, četrte, pete ali šeste alineje prvega odstavka 31. člena ter v primerih iz 91. člena tega zakona, se sklene nova pogodba o zaposlitvi, razen v primerih, ko gre za spremembe, ki so posledica uveljavitve pravice do dela s krajšim delovnim časom v skladu s predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem varstvu.

(3) Pogodba se spremeni oziroma nova pogodba velja, če na to pristane tudi nasprotna stranka.

(4) Če se sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas v primerih iz prve, druge, tretje, pete, šeste, osme, enajste, dvanajste in štirinajste alineje prvega odstavka 54. člena tega zakona z delavcem, ki je že zaposlen pri delodajalcu za nedoločen čas, v času opravljanja dela po pogodbi o zaposlitvi za določen čas mirujejo pravice, obveznosti in odgovornosti iz pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 47. člena ZDR, dodan pa je nov četrti odstavek.

V tem členu so določena splošna pravila, kdaj morata pogodbeni stranki v primeru spremenjenih okoliščin skleniti novo pogodbo o zaposlitvi namesto obstoječe oziroma kdaj lahko z aneksom obstoječo pogodbo prilagodita...

Sodna praksa

Ker tožnik ni podpisal nove pogodbe o zaposlitvi, s katero je tožena stranka skušala doseči sporazumno spremembo pogodbe o zaposlitvi po 2. odstavku 47. člena ZDR, je ostala v veljavi prejšnja pogodba o zaposlitvi. Odpoved pogodbe o zaposlitvi brez ponudbe nove zaradi nepristanka k spremembi pogodbe o zaposlitvi, pa ni zakon...

Dejansko sporazumno izvrševanje drugačne pogodbe o zaposlitvi

Kljub formalni spremembi sistemizacije in ponudbi ter podpisu nove pogodbe o zaposlitvi se potreba po njenem delu ni v ničemer spremenila. Gre torej za spremembo organizacijskega predpisa, ki pa ni pomenila prenehanja potreb po opravljanj...

Dejansko sporazumno izvrševanje drugačne pogodbe o zaposlitvi

Tožnik je dejansko opravljal delo po predloženi novi pogodbi o zaposlitvi za delovno mesto učitelja in ne ravnatelja, ki je sicer ni želel podpisati, prav tako je delo ravnatelja dejansko opravljala tožnikova sodelavka, zato tožnik n...

Neveljavnost dejanske premestitve na drugo delovno mesto

Dejstvo, da je tožena stranka tožnika premestila na drugo delovno mesto (čeprav ZDR enostranskega premeščanja delavca ne dovoljuje) in da tožnik temu ni ugovarjal, ampak se je zaradi podrejenega položaja v delovnem razmerju takšni premest...

Neveljavnost enostranskega znižanja plače

Odločba delodajalca (v delniški družbi) o določitvi plače je bila sestavni del tožnikove pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto kontrolorja, zaradi česar je tožena stranka nedopustno posegla v pogodbo o zaposlitvi s tem, da je izdala novo odločbo o do...

Sprememba pogodbe o zaposlitvi, kadar ta ni sklenjena v pisni obliki

Kadar pogodba o zaposlitvi ni sklenjena v pisni obliki, je višino dogovorjene plače in druge sestavine pogodbe dopustno ugotavljati tudi z listinami in zaslišanji strank ter prič. Sodišče prve stopnje je zanemarilo pravila o trd...

Odstop od načela soglasja obeh strank pri sklepanju sprememb pogodbe o zaposlitvi zaradi dela s krajšim delovnim časom v posebnih primerih

Tožnik je pri delodajalcu uveljavljal pravico do dela s krajšim delovnim časom, ki spada med ukrepe t. i. pozitivne diskriminacije. Tožena stranka ga je post...

Strokovna praksa

Delovno pravna vprašanja in vprašanje plačila petkratnika prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti v skladu z 39. členom ZUTD-A7 v primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi za določen čas v času trajanja pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas v skladu z 49. členom ZDR-1

Za polni dostop do vsebine se je potrebno naročiti!