Portal ZDR

55. člen

(omejitev sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas)

(1) Pogodbo o zaposlitvi se sklene za omejen čas, ki je potreben, da se delo v primerih, navedenih v prvem odstavku prejšnjega člena, opravi.

(2) Delodajalec ne sme skleniti ene ali več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas za isto delo, katerih neprekinjen čas trajanja bi bil daljši kot dve leti, razen v primerih, ki jih določa zakon, ter v primerih iz druge, četrte, pete, šeste in štirinajste alineje prvega odstavka prejšnjega člena. Pogodba o zaposlitvi za določen čas iz razloga predaje dela lahko traja največ en mesec.

(3) Za isto delo po prejšnjem odstavku se šteje delo na delovnem mestu oziroma vrsti dela, ki se dejansko opravlja po določeni sklenjeni pogodbi o zaposlitvi za določen čas.

(4) Ne glede na omejitev iz drugega odstavka tega člena, se lahko v primeru iz enajste alineje prvega odstavka prejšnjega člena pogodba o zaposlitvi za določen čas sklene za obdobje, daljše od dveh let, če projekt traja več kot dve leti in če se pogodba o zaposlitvi sklene za ves čas trajanja projekta. S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se določi, kaj se šteje za projektno delo.

(5) V omejitev opravljanja dela za določen čas v skladu z drugim in četrtim odstavkom tega člena pri uporabniku se upošteva tudi opravljanje dela delavca, zaposlenega pri delodajalcu za zagotavljanje dela.

(6) Trimesečna ali krajša prekinitev ne pomeni prekinitve zaporednega sklepanja pogodb o zaposlitvi iz drugega odstavka tega člena.

Komentar

Besedilo tega člena je bistveno spremenjeno v primerjavi z besedilom 53. člena ZDR.

S tem členom se omejuje sklepanje pogodb o zaposlitvi za določen čas. V skladu z Direktivo Sveta 1999/70/ES z dne 28. junija 1999 o okvirnem sporazumu o delu za določen čas, sklenjenim med ETUC, UNICE in CEEP (UL L 175, ...

Sodna praksa

Ob ugotovitvi, da je tožena stranka s tožnico sklenila več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas za isto delo (sicer za različni delovni mesti zastopnik začetnik I in zastopnik začetnik II), katerih neprekinjeni čas trajanja je bil daljši kot dve leti, je tožbeni zahtevek za transformacijo delovnega razmerja za ...

Kršitev časovne omejitve sklepanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas – začasno povečan obseg dela

V primeru ugotovljenega začasnega povečanja obsega dela ZDR v drugem odstavku 53. člena dopušča sklepanje pogodb o zaposlitvi za določen čas, če povečan obseg dela oziroma neprekinjen č...

Zakonitost pogodbe o zaposlitvi za določen čas za projektno delo za konkreten ukrep znotraj projekta

Pogodba je bila sklenjena za določen čas zakonito, ni se spremenila v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, čas, za katerega je bila sklenjena, pa je potekel 31. 12. 2010. Pogodba o zaposlitvi, ...

Presoja zakonitosti pogodbe o zaposlitvi za določen čas za projektno delo glede na zakonsko časovno omejitev

Upoštevaje zakonsko dikcijo, se pogodba o zaposlitvi za določen čas zaradi oprave projektnega dela lahko sklene za več kot dve leti samo, če se sklene za ves čas trajanja projekta. V na...

Zakonitost pogodbe o zaposlitvi za določen čas za projektno delo za konkreten program za krajše časovno obdobje znotraj projekta

Toženi stranki s tožnikom ni bilo treba skleniti delovnega razmerja za ves čas trajanja PRP, saj znotraj samega projekta PRP obstaja več programov oziroma projektov, ...

Presoja izjem od dveletne časovne omejitve – ukrepi aktivne politike zaposlovanja

Če je za opravljanje javnih del mogoče ugotoviti, da delavec na podlagi določb Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB) sklepa pogodbe o zaposlitvi v skladu s programom javnega dela in t...

Presoja časovne omejitve sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas po ZDR in ZDR-1

Sporna pogodba o zaposlitvi je bila sklenjena, ker je bil tožnik v tistem času na bolniškem staležu in tožena stranka ni želela, da bi mu ravno takrat prenehala zaposlitev. Pogodba o zaposlitvi tako ni bila s...

Prekrškovne sankcije

Delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost se kaznuje z, globo od 3.000 do 20.000 EUR, če sklene eno ali več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas v nasprotju s 55. členom.

Za manjšega delodajalca je predpisana globa od...

Strokovna praksa

Upoštevanje dveletne časovne omejitve opravljanja dela po pogodbi o zaposlitvi za določen čas (drugi in peti odstavek 55. člena) v prehodnem obdobju

V praksi se je postavilo vprašanje, kako se upošteva časovna omejitev opravljanja dela po pogodbi o zaposlitvi za določen čas glede na ureditev ...

Opredelitev istega dela

Glede vprašanja, kaj se šteje za isto delo v primeru sistemiziranega delovnega mesta z enakim opisom del, za katerega je predvideno več izvajalcev, je stališče zavzelo MDDSZ.

Z uveljavitvijo ZDR-1 se uveljavlja dveletna časovna ome...