Portal ZDR

177. člen

(odškodninska odgovornost delavcev)

(1) Delavec, ki na delu ali v zvezi z delom namenoma ali iz hude malomarnosti povzroči škodo delodajalcu, jo je dolžan povrniti.

(2) Če povzroči škodo več delavcev, je vsak izmed njih odgovoren za tisti del škode, ki ga je povzročil.

(3) Če za vsakega delavca ni mogoče ugotoviti, kolikšen del škode je povzročil, so vsi delavci enako odgovorni in povrnejo škodo v enakih delih.

(4) Če je več delavcev povzročilo škodo z naklepnim kaznivim dejanjem, so za škodo solidarno odgovorni

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 182. člena ZDR.

V tem členu je urejena odškodninska odgovornost delavca za škodo, ki jo povzroči delodajalcu na oziroma v zvezi z delom. Za odškodninsko odgovornost morajo biti po načelih odškodninskih obveznosti izpolnjene naslednje predpostavke oziroma pogoji:

Sodna praksa

Prvi in drugi toženec (prvi toženec kot varnostnik – spremljevalec, drugi toženec kot varnostnik – voznik), pri opravljanju svojega dela (to je prevzem in oddaja gotovine) nista ravnala v skladu z navodili delodajalca in predpisi. Vrednostnih vrečk z gotovino nista štela, čeprav bi jih morala, zato je sodišče prve stop...

Primerjava prvega odstavka 182. člena ZDR (177. člen ZDR-1) s prvim in drugim odstavkom 263. člena ZGD-1 pokaže, da je ZGD-1 v tem delu lex specialis

Odškodninska odgovornost članov vodenja in nadzora je drugačna in strožja kot odškodninska odgovornost dru...

V primeru škodnega ravnanja delavca je stvarno pristojno delovno sodišče in ne sodišče splošne pristojnosti

Iz nespornega kompetenčnega dejanskega stanja, kot ga kratko povzema pritožba (tožnica toženki očita, da je slednja kot namestnica direktorice z n...

V primeru kršitve poslovne skrivnosti in prepovedi konkurence v zvezi z delom delavca je stvarno pristojno delovno sodišče

Do zatrjevanega protipravnega ravnanja tožencev je prišlo torej v zvezi z njunim delom. V 13. poglavju Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1...