Portal ZDR

13. člen

(uporaba splošnih pravil civilnega prava)

(1) Glede sklepanja, veljavnosti, prenehanja in drugih vprašanj pogodbe o zaposlitvi se smiselno uporabljajo splošna pravila civilnega prava, če ni s tem ali z drugim zakonom drugače določeno.

(2) Če obstajajo elementi delovnega razmerja v skladu s 4., v povezavi z 22. oziroma 54. členom tega zakona, se delo ne sme opravljati na podlagi pogodb civilnega prava, razen v primerih, ki jih določa zakon.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 11. člena ZDR.

Pogodba o zaposlitvi je pogodba delovnega prava, pa tudi pogodba civilnega prava, saj je delovno pravo del civilnega prava. Zaradi specifičnosti razmerja med pogodbenima strankama pogodbe o zaposlitvi ni možno v celoti primerjati s pogodbami civilnega pr...

Sodna praksa

Ob upoštevanju podrejenega in odvisnega položaja delavca do delodajalca ni mogoče na področju urejanja delovnih razmerjih enostavno prenašati določb ZOR-a. Zato dogovor, ki sta ga sklenila bivši direktor in tožnik ne predstavlja neke zavezujoče poravnave, ki bi se lahko izpodbijala samo po določbah ZOR-a. Takšno stališ...

Zmota oziroma malomarnost delavca ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Tožniku, ki se pred podpisom sporne odpovedi in sporazuma o skrajšanju odpovednega roka ni prepričal, kakšna je vsebina ponujene nove zaposlitve oziroma čas njenega trajanja pri drugem delodajalcu, je mogoče očitati malomarno rav...

Prepoved opravljanja dela na podlagi civilnih pogodb v primeru obstoja elementov delovnega razmerja

Pri tožničinem delu so bili v času sklenjenih avtorskih pogodb podani vsi elementi delovnega razmerja v smislu določb 4. člena ZDR (tožnica je delo za toženo stranko opravljala polni delovni čas;...

Prekrškovne sankcije

Delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost se kaznuje z, globo od 3.000 do 20.000 EUR, če delavec pri njem opravlja delo na podlagi civilne pogodbe (delovršna pogodba, pogodba o delu, avtorska pogodba, ipd), pa iz narave dela izhajajo elementi delovneg...