Portal ZDR

85. člen

(obveznosti delodajalca pred odpovedjo)

(1) Pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga mora delodajalec najkasneje v 60 dneh od ugotovitve kršitve in najkasneje v šestih mesecih od nastanka kršitve pisno opozoriti delavca na izpolnjevanje obveznosti in možnost odpovedi, če bo delavec ponovno kršil pogodbene in druge obveznosti iz delovnega razmerja v enem letu od prejema pisnega opozorila, razen če ni s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti drugače določeno, vendar ne dalj kot v dveh letih. Pisno opozorilo se lahko pošlje tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec.

(2) Pred redno odpovedjo iz razloga nesposobnosti ali krivdnega razloga in pred izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi mora delodajalec delavca pisno seznaniti z očitanimi kršitvami oziroma z očitanim razlogom nesposobnosti in mu omogočiti zagovor v razumnem roku, ki ne sme biti krajši od treh delovnih dni, razen če obstajajo okoliščine, zaradi katerih bi bilo od delodajalca neupravičeno pričakovati, da delavcu to omogoči. Pisna seznanitev se lahko opravi tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec.

(3) Pri zagovoru lahko po pooblastilu delavca sodeluje predstavnik sindikata ali druga, s strani delavca pooblaščena oseba.

Komentar

Besedilo tega člena je v primerjavi z besedilom 83. člena ZDR bistveno spremenjeno.

Namen spremembe je poenostavitev postopa odpovedi pogodbe o zaposlitvi, saj se je v praksi izkazalo, da se prevelika pozornost pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi daje postopku, namesto razlogom zaradi katerih delodajalec odpov...

Sodna praksa

V ZDR ni predvideno sodno varstvo zoper pisno opozorilo delavca na izpolnjene obveznosti in možnost odpovedi v primeru ponovne kršitve. Pisno opozorilo že po gramatikalni razlagi ne pomeni dejanja, s katerim bi delodajalec kršil katero od pravic delavca iz delovnega razmerja. Opozorilo nima neposrednih pravnih posledic i...

Presoja utemeljenosti opozorila pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga

Sodišče prve stopnje je zaključilo, da je bilo opozorilo pred redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga podano utemeljeno (iz razloga, ker je tožnica spornega dne predčasno zapustila delo...

Pisno opozorilo na možnost redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga v primeru ponovne kršitve v obliki zabeležke zagovora

Sodišče prve stopnje je presodilo, da je tožena stranka dokazala obstoj utemeljenega odpovednega razloga: neizpolnjevanje ali nevestno, nepravočasno ali malom...

Neobveznost zagovora v primeru pisnega opozorila na možnost redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga v primeru ponovne kršitve

Namen zakonske zahteve po zagovoru ni dokazovanje utemeljenosti očitanega, pač pa pomeni pravico delavca, da se izjasni o očitkih in eventualno pojasni svo...

Neobstoj samostojnega sodnega varstva zoper pisno opozorilo na možnost redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga v primeru ponovne kršitve

Pisno opozorilo na izpolnjevanje obveznosti in na možnost kasnejše odpovedi nima (samo po sebi) nobenih pravnih posledic, ampak je le predpostavk...

Obveznost zagovora pred izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi delodajalca

Po drugem odstavku 85. člena ZDR-1 mora delodajalec delavca pred izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi pisno seznaniti z očitanimi kršitvami in mu omogočiti zagovor v razumnem roku, ki ne sme biti krajši od treh dni, razen...

Okoliščine, zaradi katerih bi bilo od delodajalca neupravičeno pričakovati, da delavcu omogoči (kasnejši) zagovor

Vrhovno sodišče RS je v zvezi z udeležbo delavca na zagovoru že večkrat pojasnilo, da za opravičilo odsotnosti z zagovora ne zadošča le golo opravičilo delavca, da se zagovor...

Presoja posledic nespoštovanja zakonsko določenega roka za zagovor ob dejanski izvedbi zagovora

Vrhovno sodišče RS je že večkrat poudarilo, da če se delavec po pisni seznanitvi z razlogom za odpoved odzove vabilu in se zagovarja, ne da bi se skliceval na to, da rok za podajo zagovora ni bil spo...

Presoja posledic nespoštovanja zakonsko določenega roka za zagovor

Zakon določa minimalni rok, ki ga mora delodajalec zagotoviti delavcu, da pripravi zagovor, vendar pa zgolj nespoštovanje tega roka samo po sebi nima za posledico nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Od okoliščin primera j...

Presoja kršitev v smislu redne odpovedi iz krivdnega razloga oziroma izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi delodajalca

Delodajalec delavcu ne sme izredno odpovedati pogodbe o zaposlitvi zaradi tistih kršitev, zaradi katerih ga je že pisno opominjal oziroma opozarjal na podlagi prvega odstavka 83. č...