Portal ZDR

39. člen

(konkurenčna prepoved – zakonska prepoved konkurenčne dejavnosti)

(1) Med trajanjem delovnega razmerja delavec ne sme brez pisnega soglasja delodajalca za svoj ali tuj račun opravljati del ali sklepati poslov, ki sodijo v dejavnost, ki jo dejansko opravlja delodajalec in pomenijo ali bi lahko pomenili za delodajalca konkurenco.

(2) Delodajalec lahko zahteva povrnitev škode, nastale z delavčevim ravnanjem, v roku treh mesecev od dneva, ko je zvedel za opravljanje dela ali sklenitev posla, oziroma v roku treh let od dokončanja dela ali sklenitve posla.

Komentar

Besedilo tega člena je enako besedilu 37. člena ZDR.

Konkurenčna prepoved je ena izmed obveznosti delavca v delovnem razmerju, ki izhaja že iz samega zakona. O prepovedi konkurence v času trajanja delovnega razmerja se delavec in delodajalec v pogodbi o zaposlitvi niti ne rabita dogovarjati, saj konkuren...

Sodna praksa

Toženec je opravljal konkurenčno dejavnost v času, ko je bil še zaposlen pri tožeči stranki, tožeči stranki pa je zaradi njegovih ravnanj nastala škoda. Povračilo te škode utemeljeno zahteva v individualnem delovnem sporu, pri čemer je njen odškodninski zahtevek utemeljen v višini izpadlih prihodkov zaradi odpovedi p...

Neobstoj kršitve konkurenčne prepovedi kot razloga za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi

Iz ugotovitev sodišča, na katere je revizijsko sodišče vezano, izhaja, da si je tožnik z nabavo ustreznega stroja zagotovil možnost za tržno proizvodnjo lesnih sekancev, da je tej dejavnosti brez soglasj...

Neobstoj kršitve konkurenčne prepovedi kot razloga za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi

Tožena stranka je tožniku (avtomehaniku) izredno odpovedala pogodbo o zaposlitvi po drugi alineji prvega odstavka 110. člena ZDR-1. Očitala mu je, da je brez pisnega soglasja za svoj ali tuj račun opravlja...

Kršitev konkurenčne prepovedi kot razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi

Namen zakonske prepovedi konkurence je ravno v tem, da delavec v času zaposlitve ne sme brez soglasja delodajalca ustanavljati gospodarskih družb z enako dejavnostjo kot delodajalec ali opravljati poslov kot samostojni...

Presoja kršitve konkurenčne prepovedi kot razloga za odškodninsko odgovornost delavca

V obravnavanem primeru je ravnanje tožencev mogoče šteti za škodljivo ravnanje, ki bi lahko škodovalo poslovnim interesom tožeče stranke v smislu 35. člena ZDR, čeprav ugotovitev o tem, da so toženci opra...

Neobstoj kršitve konkurenčne prepovedi kot razloga za odškodninsko odgovornost delavca

Zaradi konkurenčnih aktivnosti (tožnik naj bi sodeloval s konkurenčnimi podjetji in z njimi sklepal posle v svojem imenu) tožeča stranka očita tožencu nedoseganje plana prodaje, s čimer naj bi tožečo str...