Portal ZDR

160. člen

(določanje daljšega trajanja letnega dopusta)

(1) Daljše trajanje letnega dopusta, kot je določeno v prejšnjem členu, se lahko določi s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

(2) Delodajalec je dolžan delavce najkasneje do 31. marca pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. Delodajalec lahko delavca obvesti tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec.

(3) Prazniki in dela prosti dnevi, odsotnost zaradi bolezni ali poškodbe ter drugi primeri opravičene odsotnosti z dela se ne vštevajo v dneve letnega dopusta.

(4) Letni dopust se določa in izrablja v delovnih dneh.

(5) Kot dan letnega dopusta se šteje vsak delovni dan, ki je po razporeditvi delovnega časa pri delodajalcu za posameznega delavca določen kot delovni dan.

Komentar

Besedilo tega člena je v primerjavi z besedilom 160. člena ZDR spremenjeno.

Ta člen ureja določanje trajanja letnega dopusta. Prejšnji člen določa minimalno število dni plačanega letnega dopusta, v tem členu pa se napotuje na določanje kriterijev za dodelitev dodatnega plačanega letnega dopusta. Ta...

Sodna praksa

Delavec izdaje novega obvestila o višini letnega dopusta od delodajalca ne more zahtevati, lahko zahteva le ugotovitev nezakonitosti obvestila, ki je bilo izdano, in priznanje določenega števila dni letnega dopusta. (Višje delovno in socialno sodišče - sodba Pdp 249/2012)

Tožena stran...

Prekrškovne sankcije

Delodajalec – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost se kaznuje z, globo od 750 do 2.000 EUR, če delavca ne obvesti o odmeri letnega dopusta do 31. marca tekočega leta (drugi odstavek 160. člena).

Za manjšega delodajalca je predpisana glob...

Strokovna praksa

Način seznanitve delavca o odmeri letnega dopusta

Kot izhaja iz mnenja MDDSZ, je delodajalec dolžan delavce do 31. marca pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto (drugi odstavek 160. člena ZDR-1). ZDR-1 določa, da lahko delodajalec o odmeri letnega dopusta delavca obvesti...

Dopusta ni mogoče koristiti po urah

Letni dopust se določa in izrablja le v delovnih dnevih in ne po urah, kar je skladno tako z ureditvijo Konvencije MOD št. 132 o plačanem letnem dopustu ter skladno z določbo 160. člena ZDR-1 se. Po mnenju MDDSZ se, ne glede na to, koliko ur znaša delavčeva d...